SÅ TAR DU DIG DIT

Lagbibel - - Leifby -

An­fi­eld lig­ger tre–fy­ra kilo­me­ter ut­an­för cen­tra­la Li­ver­pool, och det tar 45–50 mi­nu­ter att pro­me­ne­ra dit. En trev­lig pro­me­nad nu­me­ra, ef­ter att slut­des­ti­na­tio­nen rus­tats upp or­dent­ligt, men mer att re­kom­men­de­ra kan än­då va­ra att ta en taxi (sex till nio pund) el­ler nå­gon av bus­sar­na från cen­tra­la stan. Buss num­mer 917 är den mest po­pu­lä­ra och av­går från St Johns La­ne, mitt emot tåg­sta­tio­nen Li­me Stre­et. Bus­sen går se­dan till­ba­ka till stan, all­de­les ut­an­för The Kop, di­rekt från slut­sig­na­len och fram­åt. Glöm att kö­ra bil till An­fi­eld, på match­da­gen finns det inga par­ke­ring­ar över hu­vud ta­get, och på ic­ke match­da­gar är det yt­terst be­grän­sat med dem.

Ta taxi el­ler buss till An­fi­eld.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.