AN­FI­ELD-LÄK­TAR­NA

Lagbibel - - Leifby -

The Kop är tro­li­gen den mest kän­da fot­boll­släk­ta­ren i he­la värl­den, där de mest trog­na och hög­ljud­da sup­port­rar­na sam­las. I Eu­ro­pacup­mat­chen mot St Eti­en­ne 1977 be­fanns sig 36 000 män­ni­skor in­ne på läk­ta­ren, men ef­ter att stå­plat­ser­na er­satts av sitt­plat­ser är det nu­me­ra en­bart plats för 12 500 åskå­da­re på läk­ta­ren. Hu­vud­läk­ta­ren ”Main Stand” in­vig­des den 10 sep­tem­ber i fjol och med det tred­je eta­get tar läk­ta­ren nu­me­ra drygt 20 500 åskå­da­re, en av de störs­ta läk­tar­na i Eu­ro­pa. Det på­går fort­fa­ran­de om­bygg­na­tio­ner på in­si­dan av läk­ta­ren, vil­ket gör att så­väl om­kläd­nings­rum som press­om­rå­den är pro­vi­so­ris­ka. Un­der vå­ren 2017 ska allt va­ra klart. Den mot­sat­ta lång­sidesläk­ta­ren he­ter Cen­te­na­ry Stand, och det är bland an­nat där åskå­da­re med hos­pi­ta­li­ty­bil­jet­ter ham­nar. Cen­te­na­ry Stand har 11 762 plat­ser.

Kort­si­dan mitt emot The Kop är An­fi­eld Ro­ad och tar för till­fäl­let 9 074 åskå­da­re. Det är i det ena hör­net på den här läk­ta­ren som bor­t­a­sup­port­rar­na sit­ter. Pla­ner finns på en re­jäl om­bygg­na­tion, där ett tred­je etage ska byg­gas på och bor­t­a­sup­port­rar­na flyt­tas till and­ra hör­net.

An­fi­eld tar i dag 54 074 åskå­da­re och är den sjät­te störs­ta fot­boll­sa­re­nan i Eng­land. Skul­le även An­fi­eld Ro­ad byg­gas om ska publik­ka­pa­ci­te­ten ökas till 58 800 åskå­da­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.