FRAM­TI­DENS AN­FI­ELD

Lagbibel - - Leifby -

Den som in­te va­rit på An­fi­eld på någ­ra år lär få svårt att kän­na igen sig. Pla­ner­na på om­bygg­na­tio­ner i om­rå­det är sto­ra, och till viss del re­dan ge­nom­för­da. Den nya hu­vud­läk­ta­ren, med yt­ter­li­ga­re en vå­ning, in­vig­des i hös­tas, den nya souvenirshopen på ut­si­dan av The Kop är un­der bygg­na­tion, och he­la om­rå­det runt om­kring An­fi­eld hål­ler på att rustas upp. Den ti­di­ga­re så kri­ti­se­ra­de stads­de­len, som till och med be­nämn­des med om­dö­men som ”krigs­zon” av en lo­kal­po­li­ti­ker 2010, byggs nu om re­jält. 238 hus och and­ra bygg­na­der och jäm­nats med mar­ken, me­dan när­ma­re 400 nya hus har byggts upp och in­vå­nar­na kö­ar nu­me­ra igen för att få ett hus i när­he­ten av An­fi­eld. Den nya hu­vud­läk­ta­ren är ut­vän­digt en re­jäl upp­rust­ning jäm­fört med de and­ra läk­tar­na och långt­gå­en­de pla­ner finns också att byg­ga om kort­si­dan mitte­mot The Kop på sam­ma sätt som hu­vud­läk­ta­ren med ett tred­je etage. Om­rå­det kring are­nan och fram­för allt då kring hu­vud­ga­tan Wal­ton Breck Ro­ad ska frä­schas upp re­jält. To­tal kost­nad för he­la pro­jek­tet: 260 mil­jo­ner pund.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.