GE­GEN­PRES­SING

Lagbibel - - Leifby -

Ska man sät­ta ett ka­rak­tärs­drag på Jür­gen Klopps fi­lo­so­fi är det ”Ge­gen­pres­sing”. Coun­ter­pressing. Med and­ra ord: Vinn till­ba­ka bol­len di­rekt.

– Det finns ing­en play­ma­ker i värl­den som är bätt­re än en per­fekt ge­nom­förd coun­ter­pressing, har han sagt.

Ta till­ba­ka bol­len

En­ligt Klopps tan­kar kan du byg­ga ett lag byggt på värl­dens skick­li­gas­te pass­nings­spe­la­re med möns­ter som kan öpp­na vil­ket för­svar som helst. Men du kan ska­pa sam­ma si­tu­a­tio­ner på sista tred­je­del of­ta­re ge­nom att åter­er­öv­ra bol­len när mot­stån­da­ren är som mest oor­ga­ni­se­rad.

Ge­gen­pres­sing hand­lar in­te om att all­tid pres­sa högt i al­la lä­gen. Det hand­lar om att för­sö­ka åter­er­öv­ra bol­len så fort la­get tap­pat den. I det av­se­en­det kan man lik­na det vid Gu­ar­di­o­las Bar­ce­lo­na­tänk där när­mas­te spe­la­re ha­de till upp­gift att stör­ta in i press di­rekt ef­ter boll­tapp. Men där Bar­ce­lo­na un­der Gu­ar­di­o­la klev högt i (näs­tan) al­la si­tu­a­tio­ner hand­lar Ge­gen­pres­sing mer om vär­de­ring. Vinn till­ba­ka bol­len om det är möj­ligt, an­nars fall hem och vän­ta på näs­ta sig­nal om att gå fram. När den här tak­ti­ken fun­ge­rar som bäst blir Klopps lag be­svär­ligt att han­te­ra. Mot­stån­dar­na hin­ner knappt an­das med bol­len in­nan de får ja­ga igen.

Mås­te ha star­ka lö­pa­re

Ge­gen­pres­sing är in­te helt lätt att ge­nom­fö­ra. För att pres­sa krävs stor ar­betska­pa­ci­tet. Det är ing­en slump att Jür­gen Klopp le­tat löp­star­ka spe­la­re. Ben­te­ke ha­de ing­en plats i hans sy­stem ef­tersom bel­ga­ren var för svag i pres­spe­let. Fir­mi­no är en dröm­spe­la­re ef­tersom han är nyt­tig bå­de med och ut­an boll. Spe­lidén in­ne­bär att Li­ver­pool kon­se­kvent är ett av la­gen som spring­er mest i li­gan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.