De­nis IR­WIN

Lagbibel - - Sidan 1 -

Ir­land.

13 (1990—2002).

25 au­gusti 1990, Co­ventry, h, (2—0). Väns­ter­back. 3.

529/33.

7 (1992/93, 1993/94, 1995/96, 1996/97, 1998/99, 1999/20000, 2000/01). 1 (1998/99).

In­te det mins­ta spek­ta­ku­lär, men oer­hört nyt­tig för la­get i många år. Snabb, de­fen­sivt stark och hyf­sat trygg med boll. Tog 19 tit­lar under sin kar­riär och är där­med, till­sam­mans med Roy Ke­a­ne, Ir­lands främs­te i av­se­en­det. Ut­ta­gen i årets lag i PL vid två till­fäl­len. Av­run­da­de kar­riä­ren med två sä­song­er i Wol­ver­hamp­ton. Som ung fram­gångs­rik även i gae­lisk fot­boll och hur­ling. Alltjämt fli­tigt fö­re­kom­man­de i me­dia.

1965-10-31.

Följ­sam, boll­trygg och spel­skick­lig in­ner­back som köp­tes loss från Leeds för 30 mil­jo­ner pund, vil­ket var trans­fer­re­kord på den ti­den. Mis­sa­de ett dop­ning­test i sep­tem­ber 2003 och blev av­stängd i åt­ta må­na­der. Lil­le­bror An­ton har ock­så spe­lat PL-fot­boll, pre­cis som ku­si­nen Les. Av­run­da­de kar­riä­ren i Qu­e­ens PR. Sex gång­er ut­ta­gen i årets lag i Pre­mi­er Le­a­gue. Hu­strun Re­bec­ca av­led i can­cer 2015 en­dast 34 år gam­mal. Skri­vit tre själv­bi­o­gra­fi­er.

Re­pre­sen­te­ra­de ald­rig nå­gon an­nan klubb. Fem gång­er ut­ta­gen i årets lag i PL. Miss­lyc­ka­des som trä­na­re i Va­len­cia där han fick spar­ken. As­si­ste­ran­de för­bunds­kap­ten för Eng­land under Roy Hodg­son. Pap­pa Ne­vil­le Ne­vil­le pro­fes­sio­nell cric­ket­spe­la­re och tvil­ling­bror Phil har ock­så en fram­gångs­rik fot­bolls­kar­riär bakom sig. Nu­me­ra ho­tel­lä­ga­re och upp­skat­tad ex­pert hos Sky. I ung­do­men en skå­de­spelar­ta­lang.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.