CANTWELL:

Lagbibel - - Sidan 1 -

Jag kan in­te slu­ta tit­ta på den tra­si­ga, gul­na­de tid­nings­si­dan. Det är den 11 april 1976 och en lo­kal­blas­ka i Sol­na har ta­git sig till Råsun­da för att do­ku­men­te­ra den all­svens­ka pre­miä­ren. Av nå­gon an­led­ning har re­por­tern och fo­to­gra­fen fast­nat för fy­ra tolvå­ri­ga slyng­lar på Nor­ra stå. Vi var lång­hå­ri­ga som den ti­dens mo­de fö­re­skrev och ut­rus­ta­de med en AIK­ban­de­roll som gjorts i sy­slöj­den.

En barn­doms­kom­pis har hit­tat tid­ning­en i en ut­rens­ning av för­äld­rar­nas för­råd, scan­nat in första­si­dan och mej­lat den till mig.

Min­ne­na åter­vän­der, men jag kom­mer av nå­gon an­led­ning in­te ihåg vil­ka Gna­get möt­te och vad re­sul­ta­tet blev. En titt i ar­ki­vet för­kla­rar min am­ne­si. Torsk med 1–3 mot ny­kom­ling­en IFK Sundsvall. Ni läs­te rätt. För­lust mot en ny­kom­ling i förs­ta mat­chen. Pu­blik­siff­ran: 6 821. Det var of­ta så på den ti­den. Råsun­da ga­pa­de öds­ligt och glest och in­te ens pre­miä­ren loc­ka­de publik. Det var över hu­vud ta­get en elän­dig sä­song, upp­täc­ker jag då jag goog­lar vi­da­re. Vis­ser­li­gen in­led­des den med se­ger i Svens­ka cu­pen, men mitt­fälts­ge­ne­ra­len Bör­je Le­back bröt be­net i maj mot Ör­gryte och förs­ta se­gern kom först i åt­ton­de om­gång­en. Men ”Da­la” Dahl­kvist fick sitt ge­nom­brott, San­ny Åslund åter­kom ef­ter någ­ra år som proffs och ef­ter en stark slut­spurt in­ne­hål­lan­de bland an­nat en 5–0­se­ger mot Djur­går­den slu­ta­de vi sjua och blev bäst i stan.

Svag vår, stark höst.

AIK:s sig­num då som nu.

Lan­ti­sar ut­an kod­koll

Då min fa­milj någ­ra år ti­di­ga­re kom till Sve­ri­ge och bo­sat­te sig på Li­din­gö ut­an­för Stock­holm fick jag snart en kom­pis vars far tit­ta­de på mig med be­stäm­da ögon och sa att ”i det här lan­det hål­ler vi på AIK”.

Vad kun­de jag an­nat gö­ra än att ly­da.

Någ­ra år se­na­re upp­täck­te jag att vis­sa kons­ti­ga fi­gu­rer var djur­går­da­re. Det var så i Stock­holm på den ti­den: Det var AIK och Dif som gäll­de. Ham­mar­by ha­de vi in­te hört ta­las om. Ba­jen blev stort först då in­flyt­ta­de lan­ti­sar, okun­ni­ga om hu­vud­sta­dens ko­der, nå­got år­tion­de se­na­re föll för dem. Men vad spe­lar allt det­ta egent­li­gen för roll? Ing­en kan med tro­vär­dig­het by­ta lag. All­ra minst den som har haft den go­da sma­ken att bör­ja hål­la på AIK. Det finns ing­en åter­vän­do.

”Även så kan fot­boll spe­las”

Åren gick. 1979 ram­la­de AIK ur all­svens­kan, vil­ket fräckt nog led­de till att Mal­mö FF gick för­bi oss i ma­ra­ton­ta­bel­len, men vi var snart till­ba­ka. På den ti­den var vi ju ock­så bra på ishoc­key, så Ho­vets is skänk­te lind­ring och tröst.

Fram­gång­ar har kom­mit och gått. Med vär­me minns jag gul­det 1992. Låt va­ra att det ba­ra var ett till­fäl­ligt av­brott i IFK Gö­te­borgs do­mi­nans un­der den epo­ken.

Och en svin­kall kväll 1997 – på den ti­den mars än­nu var en vin­ter­må­nad – satt jag på ett ut­sålt Råsun­da och såg hur Pa­scal Simp­

Tid­nings­klip­pet från den 11 april 1976. Cantwell är den and­ra slyng­eln från väns­ter.

AIK-DRAMATIK. ”Ne­boj­sas lobb i Cham­pi­ons Le­a­gue bor­de va­ra mo­tiv på ett fri­mär­ke”, skri­ver Oisín Cantwell. Fo­to: NICLAS HAMMARSTRÖM

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.