Nystart med LCHF

LCHF - - Innehåll -

Allt re­dak­tio­nellt ma­te­ri­al lag­ras di­gi­talt. Ma­te­ri­al lag­ras/ an­vänds ock­så av Retri­e­ver, Press­text och TT Ny­hets­by­årn. AB ­Kvälls­tid­ning­en Ex­pres­sen äger rätt att pub­li­ce­ra ma­te­ri­a­let ­oav­sett dis­tri­bu­tions­form, så­väl i tryckt som i di­gi­tal form. För det­ta ut­går ing­en ext­ra er­sätt­ning. Det­ta in­ne­fat­tar – för­u­tom vå­ra oli­ka ­magasin – bland an­nat tid­ning­en Ex­pres­sen med ­edi­tio­ner­na GT och Kvälls­pos­ten, dess bi­la­gor och tilläggs­pro­duk­ter lik­som vå­ra oli­ka ka­na­ler och platt­for­mar. Det­ta ­in­ne­fat­tar även ar­kiv och even­tu­el­la sam­ar­bets­pro­jekt med and­ra dags­tid­ning­ar och me­di­er. Den som sän­der ­ma­te­ri­al till ­tid­ning­en an­ses med­ge ovanstå­en­de vill­kor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.