Väl­kom­men

Lev i nuet - - Ett Mindfulness Magasin -

Idet­ta ma­ga­sin bju­der vi dig på de se­nas­te ny­he­ter­na in­om mind­ful­ness. Vi hop­pas att du haft en lugn, av­slapp­nan­de vin­ter med nä­ra och kä­ra. Nu när årets mör­kas­te da­gar är över hop­pas vi att du är re­do att väl­kom­na vå­ren med oss!

Det­ta ma­ga­sin är spräng­fyllt med idéer på hur du kan till­fö­ra mer mind­ful­ness till din var­dag, för att verk­li­gen för­bätt­ra din häl­sa och livsglädje. Här mö­ter du ex­per­ter­na och de­sig­ner­na som de­lar med sig av si­na mest kre­a­ti­va (och blom­mi­ga!) pro­jekt. Du hit­tar häl­so­sam­ma och go­da re­cept som kom­mer li­va upp di­na middagar. Vi bju­der ock­så på de bäs­ta re­seä­ven­ty­ren för att hit­ta lug­net och lyc­kan. För­u­tom det så får du mas­sa tips för att en­kelt in­klu­de­ra mind­ful­ness i din stres­si­ga var­dag (man be­hö­ver in­te ba­ra sit­ta still och me­di­te­ra för att upp­nå mind­ful­ness!).

He­ta äm­nen in­om mind­ful­ness just nu: har #no­ma­ke­up-rö­rel­sen gått för långt el­ler bor­de vi al­la släp­pa smink­het­sen? Hur stäl­ler vi om till en växt­ba­se­rad kost? Hur ska­par du ett lug­na­re hem med in­om­hus­väx­ter och mi­ni­ma­lis­tisk in­te­ri­ör? Hur re­ser man med vän­ner ut­an att drab­bas av stress och kon­flik­ter? Och hur fin­ner man mål, me­ning och själv­för­verk­li­gan­de i en allt het­si­ga­re var­dag? Sva­ret på des­sa frå­gor hit­tar du i det­ta ma­ga­sin till­sam­mans med myc­ket, myc­ket me­ra...

Hur fin­ner man vägen till mål, me­ning och själv­för­verk­li­gan­de i en allt het­si­ga­re var­dag?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.