PEND­LING­EN

17: 00

Lev i nuet - - Hälsa Mindfulness I Vardagen -

Hit­ta ett an­ka­re

Pend­ling kan va­ra trist, sär­skilt ef­ter en lång dag vid skriv­bor­det, men det mås­te in­te va­ra trå­kigt. An­vänd ti­den till att trä­na på att va­ra när­va­ran­de, med hjäl­pa av ro­li­ga ”an­ka­re”.

In­om me­di­ta­tion an­vänds an­ka­re – ex­em­pel­vis an­de­ta­gen och krop­pen – för att rik­ta upp­märk­sam­he­ten dit den bör va­ra. And­ning­en är kon­stant när­va­ran­de och en­kel att an­vän­da. Tan­ken är ett an­ka­re för kan över­­vin­na oli­ka dis­trak­tio­ner som hjär­nan ut­sätts för. An­ka­ret le­der dig till­ba­ka till nu­et när din hjär­na bör­jar tän­ka på an­nat, för att du in­te ska grot­ta ner dig i be­kym­mer från det för­flut­na el­ler i fram­ti­den. Det är ett en­kelt, men ef­fek­tivt kon­cept som an­vänds bå­de av ny­bör­ja­re och er­far­na me­di­ta­tions­ut­ö­va­re.

För­sök att an­vän­da vis­sa sa­ker du ser el­ler hör på hem­vä­gen som sig­na­ler för att kom­ma till­ba­ka till ett till­stånd av mind­ful­ness. Du kanske väl­jer ett vi­su­ellt an­ka­re – bli mindful var­je gång du ser en viss färg el­ler klä­des­plagg, vid var­je rödjus, el­ler på en spe­ci­fik plats du pas­se­rar el­ler stan­nar vid var­je dag. Du kanske fö­re­drar hör­ba­ra sig­na­ler – bli mindful var­je gång du hör bi­lens blin­kers tic­ka, pling­et på bus­sen el­ler dör­rar­na som stängs på tå­get. Hit­ta vil­ket an­ka­re som pas­sar dig bäst. Din hem­re­sa och pend­ling kan bli en mer mindful upp­le­vel­se som hjäl­per dig att släp­pa ar­bets­da­gens even­tu­el­la på­frest­ning­ar och gö­ra dig re­do för att nju­ta av kväl­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.