3 Pla­ne­ra små steg

Lev i nuet - - Hälsa Hitta Ditt Mål -

Vi tror of­ta att vi mås­te gö­ra sto­ra för­änd­ring­ar di­rekt, men det är de små sa­ker­na som gör den störs­ta skill­na­den.

”Det är bra att ha en vi­sion, men den kan ock­så kän­nas väl­digt långt bor­ta,” sä­ger Ka­ren. ”Det slu­tar med att vi får pa­nik och att vi gör allt för att und­vi­ka att den slår in. För­sök att ta små steg istäl­let så blir du in­te så över­väl­di­gad.”

Ka­ren fö­re­slår att du de­lar upp sa­ker­na och tar lång­sam­ma och med­vet­na små steg. På så sätt blir du ock­så mer flex­i­bel och öp­pen för nya idéer.

”Ibland blir vi så fix­e­ra­de vid slut­re­sul­ta­tet att vi ut­veck­lar tun­nel­se­en­de”, sä­ger hon. Var öp­pen och an­pass­nings­bar. Du vet ald­rig vem el­ler vad som kan kom­ma in i ditt liv.

PLAN De­la upp den sto­ra ”Att gö­ra”lis­tan. Ge dig själv två sa­ker att gö­ra rik­tigt bra istäl­let. Du får upp far­ten ba­ra ge­nom att för­bin­da dig till en el­ler två dag­li­ga upp­gif­ter och sa­ker bör­jar kom­ma na­tur­ligt ef­ter det. Kom ihåg att det ibland hand­lar om att änd­ra di­na små, dag­li­ga va­nor sna­ra­re än att gå ige­nom en stor, livs­för­änd­ran­de hän­del­se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.