Byt till växt­ba­se­rat

BÖR­JA LÄG­GA DES­SA AL­TER­NA­TIV I SHOPPINGKORGEN SÅ BLIR EN VÄXT­BA­SE­RAD LIVS­STIL SNART HELT SJÄLVKLAR FÖR DIG!

Lev i nuet - - Livsglädje Mat -

Ve­gansk mjölk

Stig åt si­dan mjölk­pro­duk­ter, nu är det ve­gans­ka mjöl­kal­ter­na­tiv som gäl­ler. Des­sa görs på man­del, ko­kos, has­sel­nöt, ham­pa, hav­re, ris el­ler so­ja – det finns nå­got för al­la. Du kan ha det i te, kaf­fe, smoot­hi­es och till mat­lag­ning – per­fekt att ha iställt för mjölk­pro­duk­ter. Det finns även mot­sva­rig­he­ter för gräd­de och crè­me fraîche.

Full­korn

Oli­ka va­ri­an­ter av full­kornspas­ta kos­tar li­ka myc­ket, tar li­ka lång tid att ko­ka och sma­kar li­ka­dant som van­lig pas­ta när de blan­das med sås. Istäl­let för snab­ba kol­hyd­ra­ter som snabbt tas upp av krop­pen, be­står full­kornspas­ta av lång­sam­ma kol­hyd­ra­ter som gör att glu­koshal­ten i krop­pen sti­ger sak­ta. Ef­tersom full­kornspas­ta görs på full­korns­ve­te in­ne­hål­ler det mer nä­ring.

Bö­nor

Cur­ry- och chi­li­gry­tor är bra var­dags­mål­ti­der, ma­ten kan lätt tilla­gas i sto­ra por­tio­ner och fry­sas in. Om du er­sät­ter kyck­ling och kött­färs med svar­ta bö­nor, kid­ney­bö­nor och kikär­tor spa­rar du bå­de tid och peng­ar, me­dan du be­hål­ler en hög pro­te­in­ni­vå. I rät­ter med myc­ket ör­ter och kryd­dor till­för kött of­ta ba­ra li­te tugg­mot­stånd, så att att by­ta ut det blir in­te så märk­bart.

Frukt

Det lå­ter kanske trå­kigt, och ett äpp­le är kan ald­rig er­sät­ta ett pa­ket ka­kor helt och hål­let. Men för­sök att un­na dig nå­got sö­ta­re, som jord­gub­bar, blå­bär el­ler vat­ten­me­lon. Du slip­per den där dip­pen som kom­mer på ef­ter­mid­da­gen som fres­tar dig att stop­pa i dig en cho­klad­ka­ka. Så små­ning­om kom­mer su­get ef­ter raf­fi­ne­rat soc­ker att av­ta helt och hål­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.