Knopp­va­ser

FLO­RENCE KEN­NE­DY SPOLAR FORMELLA BLOM­MOR

Lev i nuet - - Livsglädje Trädgård -

JAG FÖRTROLLAS AV blom­mor och väx­ter som in­te är helt per­fek­ta. Jag tyc­ker om tor­ka­de ro­sor som har en viss ka­rak­tär och luk­tar som träd­går­dar. Ing­en stjälk ska va­ra den and­ra lik – jag blir in­te im­po­ne­rad av 20 iden­tis­ka, orör­da ro­sor.

JAG TYC­KER ATT na­tu­rens mångsidig­het ska åter­speglas i va­ser­na. Du kan an­vän­da dig av oli­ka stor­le­kar, for­mer och ma­te­ri­al för att ska­pa en en­kel och oborstad mil­jö. Jag har svårt att hit­ta va­ser som verk­li­gen till­ta­lar mig, men mitt le­tan­de på loppmarknader och i väl­gö­ren­hets­bu­ti­ker har re­sul­te­rat i en kär sam­ling flas­kor, bur­kar och va­ser av al­la for­mer och stor­le­kar med oli­ka möns­ter och sli­tage. Man kan ha fle­ra va­ser av sam­ma form i oli­ka stor­le­kar för att ska­pa en mer av­slapp­nad käns­la.

JAG AN­VÄN­DER MI­NA VA­SER i be­fint­ligt skick. Jag vill ha he­la sam­ling­ar sna­ra­re än många oli­ka va­ser. På så sätt häng­er allt ihop bätt­re och man kan se till att blom­mor­na och va­ser­na pas­sar ihop fint. Det fina med knopp­va­sar är att de är av­slapp­na­de och krä­ver mi­ni­mal an­sträng­ning att fyl­la.

HÄR HAR JAG en bland­ning av vår­blom­mor i oli­ka for­mer och stor­le­kar för att ska­pa en ljus och luf­tig käns­la (till väns­ter). Någ­ra vär­da extra upp­märk­sam­het är tre sor­ters klock­lil­jor med otro­li­ga stjäl­kar och klock­for­ma­de blom­mor, fän­rik­shjär­ta (även känd som blö­dan­de hjär­ta) med läck­ra, ding­lan­de, hjärt­lik­nan­de blom­mor, och smör­blom­man med si­na mju­ka, skrynk­li­ga, blek­ro­sa och vi­ta kron­blad.

Ma­te­ri­al

* Blom­mor: klock­lil­ja, fän­rik­shjär­ta, smör­blom­ma, tul­pan, äp­pel­blom­ma, spi­ra­ea, fing­er­borgs­blom­ma, ros, jul­ros, luktärt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.