Öken­träd­gård

STÄLL UPP EMMA HARDYS FINA ÖKEN I EN MJÖLKFLASK­HÅLLARE.

Lev i nuet - - Livsglädje Trädgård -

Den fina träd­går­den av kak­tus­sucku­len­ter ger en käns­la av öken i ditt hem. Snäc­kor­na är av fina och blir här­li­ga de­ko­ra­tio­ner, men sand fun­ge­rar li­ka bra. Pla­ce­ra gla­sen i en de­ko­ra­tiv hållare och du kan lätt och tryggt flyt­ta runt på din lil­la träd­gård.

Dis­ka och tor­ka gla­sen or­dent­ligt. Lägg i li­te kros­sa­de snäck­skal i bot­ten på var­je glas. An­vänd köks­tång­en för att läg­ga en plan­ta i var­je glas (ut­an att ta upp dem ur plast­kru­kan), lägg i mer snäck­skal om det be­hövs. Plast­kru­kans kant ska va­ra cir­ka 2 cm läng­re än gla­sets kant.

Lägg i mer snäck­skal i gla­sen, det ska täc­ka plast­kru­kor­na och jor­den helt. Knac­ka för­sik­tigt på gla­sens si­dor så att de kros­sa­de snäckska­len läg­ger sig. Gla­sen har inga hål så vatt­na för­sik­tigt, väx­ter­na kan bör­ja rutt­na av för myc­ket vat­ten. Vatt­na un­ge­fär varan­nan vec­ka på som­ma­ren och mer säl­lan un­der vin­tern. Kon­trol­le­ra jor­dens fuk­tig­het med en li­ten pin­ne och vatt­na ut­i­från det.

Ma­te­ri­al

* Små glas i en flask­hål­la­re

* Kros­sa­de snäck­skal, köks­tång

* Väx­ter: aloe cla­vi­flo­ra, eche­ve­ria se­to­sa var. de­mi­nu­ta (Mex­i­can firecrac­ker), euphor­bia enop­la (tör­tel­växt), euphor­bia hor­ri­da var. stri­a­ta (tör­tel­växt), ore­o­ce­reus trollii, pachyp­hytum ovi­fe­rum (mån­sten)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.