GRÖ­NA FING­RAR

De­sig­nern Be­ci Or­pin ger si­na säk­ras­te blom­tips.

Lev i nuet - - Livsglädje Inomhusväxter -

Min vän Sal­ly Wil­son har ett so­ligt rum ba­ra för si­na väx­ter. Hon bor i en in­nerstads­lä­gen­het i en vac­ker gam­mal bygg­nad. Lä­gen­he­ten har en li­ten glas­ve­ran­da och en välskött bal­kong ba­ra för väx­ter­na. Ef­ter förs­ta gång­en jag till­bring­a­de en eftermiddag på den­na här­li­ga plats var jag re­do att flyt­ta in. Högt i tak och bygg­na­dens de­tal­jer var im­po­ne­ran­de, men kon­tras­ten av gröns­kan mot sta­dens bull­ri­ga bak­grund gjor­de att allt kän­des än­nu mer spe­ci­ellt.

För­u­tom ett djung­el­rum mitt i stan har Sal­ly nå­got an­nat som jag in­te har: myc­ket kun­skap om att hål­la väx­ter lyck­li­ga och fris­ka. Jag blir vis­ser­li­gen bätt­re på att hål­la mi­na väx­ter vid liv, ju fler jag äger. Det vik­ti­gas­te jag har lärt mig är vil­ken plats spe­ci­fi­ka väx­ter trivs på.

Jag har bott i sam­ma hus un­der de se­nas­te tio åren, och det har ta­git li­te tid, men nu vet jag var en pors­lins­blom­ma pas­sar bäst ( i bad­rum­met på över­vå­ning­en), var föns­ter­fi­ku­sen trivs (den ha­ta­de var­dags­rum­met, men äls­kar glas­ve­ran­dan), och vil­ket rum som kan dö­da allt (kal­la grott­li­ka rum ut­an ljus).

Om du bor i en hy­reslä­gen­het el­ler om du flyt­tar of­ta kan det va­ra svårt att räk­na ut det­ta. För att hjäl­pa har jag sam­man­ställt en lis­ta över mi­na fa­vo­rit­väx­ter (se si­dan 82) – de som jag har hål­lit le­van­de i minst ett år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.