Gla­da in­om­hus­väx­ter

BECIS FA­VO­RI­TER FÖR LYCKAD INOMHUSODLING.

Lev i nuet - - Livsglädje Inomhusväxter -

Gull­ran­ka (Epiprem­num au­re­um)

Jag har någ­ra gull­ran­kor i min stu­dio. En är sär­skild stor och bör­jar ta över allt runt om­kring. Stu­di­on har re­la­tivt li­te na­tur­ligt ljus men bra ar­ti­fi­ci­ellt ljus, och väx­ter­na ba­ra väx­er. Ibland glöm­mer jag bort att vatt­na dem och kom­mer på det först när lö­ven bör­jar viss­na. Men ge dem myc­ket vat­ten så åter­häm­tar de sig snabbt.

Li­te till la­gom ljus, la­gom vattning, tor­ka av bla­den med en fuk­tig tra­sa.

Ing­et. Den­na växt är väl­digt lätt­skött.

Dracae­na (Dracae­na fra­grans)

Det­ta är en växt som du kan glöm­ma bort i fle­ra må­na­der ut­an någ­ra kon­se­kven­ser. Jag vet det för att vi har en på per­so­nal­to­a­let­ten, som in­te an­vänds så of­ta, i vårt la­ger. Jag går in på den to­a­let­ten cir­ka en gång i må­na­den och där står den, fort­fa­ran­de stor och stark. Jag ger den li­te vat­ten och den ger mig li­te tack-vib­bar, se­dan ser vi in­te varand­ra på en må­nad.

För­summ­ning. Mår bäst av ljus men kla­rar al­la för­ut­sätt­ning­ar.

Över­vatt­ning, di­rekt sol­ljus, sköt­sel.

Am­pel­lil­ja (Chlo­rop­hytum como­sum)

En till växt som mår bra av för­summ­ning och som är lätt­skött. Vi har en i vårt ba­ke­ri. Den får in­te myc­ket kär­lek men väx­er än­då. Jag ha­de en i min stu­dio ock­så. Bris­ten på ljus dö­da­de den näs­tan, men när jag flyt­ta­de den till ett rum med mer ljus åter­häm­ta­de den sig helt.

Torr jord, ljus, sva­la­re tem­pe­ra­tur.

Vär­me och över­vatt­ning.

Sucku­len­ter och små kak­tu­sar

Jag har många oli­ka va­ri­an­ter på föns­ter­brä­dan i mitt var­dags­rum. Jag äls­kar dem för att de ser ut som skulp­tu­rer. De väx­er sak­ta (el­ler in­te alls) och krä­ver in­te myc­ket. Du be­hö­ver ex­pe­ri­men­te­ra med oli­ka sor­ter för att kom­ma fram till vil­ka som är bäst in­om­hus. De fles­ta be­hö­ver nå­gon typ av so­ljus el­ler vär­me men på det sto­ra he­la är de myc­ket tå­li­ga.

Tor­ka och vär­me.

Över­vatt­ning.

Pors­lins­blom­ma (Hoya)

Förs­ta gång­en jag såg en pors­lins­blom­ma var hos min mor­mor. Hon ha­de en stor växt med mas­sor av ro­sa, vax­ar­ta­de blom­mor, min fy­ra­å­ri­ga hjär­na kun­de in­te för­stå hur blom­mor­na kun­de va­ra äk­ta – de såg så oäk­ta ut! Det är en av an­led­ning­ar­na till var­för jag äls­kar pors­lins­blom­mor. Det finns fle­ra oli­ka sor­ter. Jag har en i mitt bad­rum och den väx­er rik­tigt snabbt, och en krus­bla­dig i var­dags­rum­met.

Det finns pors­lins­blom­mor för oli­ka för­ut­sätt­ning­ar. Un­der­sök vil­ka be­hov de har.

Blom­mar in­te i då­ligt ljus.

Svär­mors tunga (San­se­vi­e­ria tri­fa­sci­a­ta)

Des­sa rac­ka­re är kän­da för att över­le­va allt, men jag har fak­tiskt dö­dat någ­ra. Nu vet jag att det är på grund av träng­sel – väx­ten gil­lar att ha myc­ket ut­rym­me i kru­kan. Vi har en i ett bad­rum ut­an föns­ter i vårt ba­ke­ri, den mår top­pen och kla­rar tyd­li­gen ar­ti­fi­ci­ellt ljus. Väx­ten är ock­så en bra luft­re­na­re.

Det är en öken­växt, den trivs i vär­me men in­te i di­rekt sol­ljus.

Över­vatt­ning, trånga kru­kor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.