ECOCAMP

Lev i nuet - - Resa Dolda Pärlor -

Pa­ta­go­ni­en, Chi­le PAS­SAR: Mil­jö­vän­lig livs­stil FRÅN 5 300 kr/natt

Åk till värl­dens än­de och fort­sätt tills du ram­lar över av­lägs­na Ecocamp i chi­lens­ka Pa­ta­go­ni­en.

Med ett lä­ge i hjär­tat av Tor­res del Pai­ne Na­tio­nal­park (grovt över­satt till ”blå torn”), är det­ta en per­fekt bas om du vill vand­ring på om­rå­dets sti­gar ge­nom his­nan­de land­skap. Lägret är byggt för mi­ni­mal mil­jöpå­ver­kan och be­står av 15 geo­de­tis­ka ku­pol­tält som är till­räck­ligt höga för att kun­na stå upp i. De­sig­nen är in­spi­re­rad av det in­hems­ka Alaca­lu­fes­fol­kets run­da hem och var­je tält har en mag­ni­fik ut­sikt. De är in­te är upp­värm­da, men de my­si­ga täl­ten har trä­golv och säng­ar stap­la­de med hö­gar av fil­tar och täc­ken som hål­ler dig varm i re­gi­o­nens oför­ut­säg­ba­ra kli­mat.

Om du fö­re­drar li­te lyx med ditt mil­jö­vän­li­ga bo­en­de kan du upp­gra­de­ra till en Sui­te Do­me – de värms upp med ved­spi­sar och har pri­va­ta bad­rum.

Att bo på Ecocamp är en del av ett vand­rings­pa­ket, och de nog­grannt pla­ne­ra­de al­ter­na­ti­ven är ut­for­ma­de för att till­go­do­se al­la – från ny­bör­ja­re till er­far­na vand­ra­re. Njut av rid­ning, ka­jak­padd­ling i de vackra fjor­dar­na och få­gel­skåd­ning, el­ler an­das ba­ra in den fris­ka bergs­luf­ten och de otro­li­ga vy­er­na från oli­ka ut­kiks­plat­ser.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.