VÅ­GA ÖVER­GE SMINK­HET­SEN! Vi frå­gar om #no­ma­ke­up gått för långt?

Är det dags att dum­pa krigs­mål­ning­en för gott? El­ler är smink ba­ra ett sätt att ut­tryc­ka oss på? Vi un­der­sö­ker bå­da si­dor­na av den smink­fria rö­rel­sen.

Lev i nuet - - Ett Mindfulness Magasin - Text: Hol­ly John­son

Ali­cia Keys har slu­tat för gott, Ade­le vi­sa­de värl­den sitt an­sik­te ut­an smink för­ra året och Ca­me­ron Di­az lad­da­de upp en bild på sitt na­tur­li­ga ut­se­en­de för att mark­nads­fö­ra en ny bok om åld­ran­de. Det är helt rätt att sä­ga att det har på­gått li­te av en #no­ma­ke­upre­vo­lu­tion på se­nas­te ti­den. Men är vi re­do att slu­ta med allt?

”Kvin­nor un­der­sö­ker följ­der­na (och fri­he­ten) av att över­ge smink och ke­mis­ka skön­hets­pro­duk­ter och de väl­kom­nar ett mer na­tur­ligt sätt att le­va”, sä­ger för­fat­ta­ren och blog­ga­ren Xochi Bal­four som spe­ci­a­li­se­rat sig på nä­rings­te­ra­pi och ho­lis­tiskt väl­må­en­de. Med en glo­bal rörelse som fö­re­språ­kar väl­må­en­de lig­ger vår öns­kan att ifrå­ga­sät­ta gam­la me­to­der de­fi­ni­tivt i ti­den.

”Det känns rätt att vi kvin­nor grä­ver li­te un­der ytan på de bud­skap vi har vux­it upp med,” sä­ger Xochi. ”Vi ut­fors­kar vad det verk­li­gen in­ne­bär att va­ra en vac­ker kvin­na.”

I år­tion­den har vår upp­fatt­ning om skön­het de­fi­ni­e­rats av vad vi ser på ca­t­wal­ken och i glan­si­ga tid­ning­ar. På 60-ta­let gäll­de ett andro­gynt ut­se­en­de, på 80-ta­let kom kur­vor och stort hår till­ba­ka, 90-ta­let gav oss mar­ke­ra­de kind­ben och mör­ka läp­par, och nu har vi fyl­li­ga ögon­bryn. Men skön­het hand­lar

”Jag vill in­te göm­ma mig läng­re. In­te mitt an­sik­te, mitt sin­ne, min själ, mi­na tan­kar, mi­na dröm­mar, mi­na svå­rig­he­ter. Ingen­ting.” ALI­CIA KEYS

ock­så om själv­för­tro­en­de, ett na­tur­ligt le­en­de och in­di­vi­du­el­la skill­na­der.

För­fat­ta­ren och re­dak­tö­ren Ro­see Wood­land be­stäm­de sig för att slu­ta att för­sö­ka an­pas­sa sig, ef­ter fle­ra år av ut­se­en­de­hets. ”Jag slu­ta­de smin­ka mig ef­ter en all­var­lig häl­so­pa­nik för un­ge­fär tre år se­dan,” be­rät­tar hon. ”Jag in­såg att jag ha­de spen­de­rat myc­ket tid av mitt liv på att oroa mig för hur jag såg ut, att va­ra häl­so­sam är vik­ti­ga­re än mitt ut­se­en­de.”

Trots att det kän­des kons­tigt i bör­jan för­svann den ”nak­na” käns­lan snabbt och hon om­fam­na­de sitt na­tur­li­ga ut­se­en­de. ”Jag slu­ta­de ba­ra tän­ka på det! Jag smin­kar mig fort­fa­ran­de när jag går på fest och jag gil­lar att ex­pe­ri­men­te­ra med färg­glatt läpp­stift el­ler ögon­skug­ga när jag bär smink.”

Men hur ser hon bra ut ut­an smink? ”Jag har in­te nå­gon spe­ci­ell hem­lig­het”, de­lar Ro­see med sig. ”Jag dric­ker myc­ket vat­ten, jag dric­ker in­te te el­ler kaf­fe, och jag för­sö­ker att äta mat av bra kva­li­tet. Det kanske hjäl­per, men jag oro­ar mig in­te och äter fort­fa­ran­de skräp­mat när jag kän­ner för att gö­ra det.”

En an­nan för­käm­pe för en för­enklad in­ställ­ning till skön­het är blog­ga­ren Rachel Har­dy. ”Det var när jag var gra­vid som jag först bör­ja­de tän­ka på vil­ka pro­duk­ter jag an­vän­de på min kropp”, sä­ger Rachel, vars dot­ter nu är sju år.

”Jag bör­ja­de vår­da min hud med na­tur­li­ga ol­jor och ho­nung som gör den le­na­re och mer glän­san­de. Jag kän­ner in­te att jag mås­te ha så myc­ket smink. Jag har slu­tat med founda­tion – det är så be­fri­an­de! Mitt dag­li­ga smink be­står av con­ce­a­ler un­der ögo­nen, ifyll­da ögon­bryn, rou­ge och ey­e­li­ner – det tar mig ba­ra cir­ka fem mi­nu­ter. Med en så för­enklad in­ställ­ning spa­rar jag tid, stress och peng­ar!”

Idén om att be­fria oss själ­va från upp­gif­ten att smin­ka oss är till­ta­lan­de. Vi äls­kar tan­ken på att ha mer tid på morgonen, men tänk om vi fak­tiskt tyc­ker om att smin­ka oss? Vi kanske nju­ter av ti­den vi äg­nar åt vår dag­li­ga ru­tin som gör vå­ra kin­der ro­sa och vår hud li­te jäm­na­re?

”Ing­en ska kän­na sig pres­sad att in­te smin­ka sig”, sä­ger Rachel. ”Det är ett personligt val och det är fan­tas­tiskt att vi kvin­nor pra­tar om det.”

Att bä­ra smink kan fak­tiskt va­ra stär­kan­de, sär­skilt när li­vet känns svårt. Coachen och be­te­en­de­kon­sul­ten Ja­ne Hoo­per fick di­a­gno­sen bröst­can­cer år 2005 och mis­te sitt hår un­der cell­gifts­be­hand­ling­en.

”Jag tyck­te att can­cer var skräm­man­de i för­hål­lan­de till min kropp, mitt hår och ut­se­en­de”, be­rät­tar Ja­ne. ”Jag var oro­lig, sär­skilt ef­tersom jag var sing­el och und­ra­de om jag skul­le va­ra en­sam för all­tid.”

Ja­ne smin­ka­de sig och bar lös­ö­gon­fran­sar un­der he­la be­hand­ling­en, det var ett sätt att kän­na sig mer ”nor­mal”. ”Det hjälp­te mitt själv­för­tro­en­de, men en gång föll mi­na lös­ö­gon­fran­sar av un­der ett mö­te i Brys­sel. Det var pin­samt!”

Det finns ing­et rätt och fel när det gäl­ler smink. Ma­ke-up el­ler #no­ma­ke­up, upp­munt­rat av kän­di­sar el­ler in­te – det hand­lar om hur vi väl­jer att pre­sen­te­ra oss själ­va för om­värl­den. Om du mår bäst ut­an smink så kör på! Vi he­jar på dig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.