SHOP­PING: Dröm sött med des­sa enkla hjälp­me­del till sov­rum­met.

Da­gen bör­jar bätt­re ef­ter en god natts sömn. Vi har valt ut sju hjälp­me­del för bätt­re sömn så du kan nju­ta av en lugn och av­kopp­lan­de tupplur – från lug­nan­de dryc­ker till rogivande spray­er, en hi-tech kud­de och tråd­lös bi­o­sen­sor.

Lev i nuet - - Ett Mindfulness Magasin -

Körs­bär­sjuice

Drick ett glas körs­bär­sjuice 30 mi­nu­ter in­nan du läg­ger dig. En­ligt fors­ka­re hjäl­per det dig att so­va läng­re och bätt­re. Sur­körs­bär har hög me­la­to­nin­halt och en stu­die från Nort­hum­bria Uni­ver­si­ty re­kom­men­de­rar ock­så körs­bär­sjuice mot in­som­nia. Bio­na till­ver­kar en bå­de na­tu­lig och eko­lo­gis­ka färsk­pres­sad körs­bär­sjuice.

Mo­ri­ha­ta sov­mask

Den­na enkla sov­mask har ett la­ger av bincho­tan-kol, ett äm­ne som lind­rar ut­matt­ning ge­nom ett lätt tryck mot syn­ner­ven. Mas­ken sti­mu­le­rar ock­så blod­cir­ku­la­tio­nen runt ögo­nen och mot­ver­kar stress, hjäl­per dig att slapp­na av och so­va lugnt. Det mikro­po­rö­sa ma­te­ri­a­let till­ver­kas i Ja­pan och ab­sor­be­rar oren­he­ter samt re­nar luf­ten.

Sleep Deep tea

En kopp lug­nan­de ört­te är ett till­fäl­le för mind­ful­ness och ett na­tur­ligt sömn­me­del. Sleep Deep tea från In­di­go Herbs görs av 100 pro­cent na­tur­li­ga, bo­ta­nis­ka in­gre­di­en­ser och kom­bi­ne­rar de na­tur­ligt av­slapp­nan­de, sömn­gi­van­de ef­fek­ter­na av ka­mo­mill, pas­sions­blom­ma, pipört, ci­tron­skal, la­ven­del, fross­ört och jo­han­nes­ört.

Sleep Plus Hair Elix­ir

Lugn sömn och snyggt hår på morgonen? Ja tack! Sleep Plus Hair Elix­ir från This Works in­ne­hål­ler la­ven­del, ve­ti­vert och ka­mo­mill för av­slapp­ning och en bland­ning av bo­ta­nis­ka ol­jor som vår­dar hå­ret me­dan du so­ver – du vaknar upp med mjukt och glan­sigt hår. Spraya ba­ra i hå­ret och på tor­ra top­par in­nan du läg­ger dig.

La­ven­der kud­da­rom

La­ven­del är känt för att va­ra av­slapp­nan­de och för att mot­ver­ka stress. Vi äls­kar den här­li­ga bland­ning­en av eko­lo­gisk la­ven­del och va­nil­jextrakt i den­na kud­da­rom från Pri­ma­ve­ra’s Sleep The­ra­py-kol­lek­tion. Spraya di­rekt på kud­den, el­ler i rum­met, för att lugna kropp och själv och få en god natts sömn.

imu­sic kud­de

Många av oss som­nar lät­ta­re av att lyss­na på rogivande ljud, lugn mu­sik el­ler ljud­böc­ker. Sound As­leep imu­sic Pil­low har in­bygg­da hög­ta­la­re så att du be­kvämt kan lyss­na ut­an hör­lu­rar och ut­an att stö­ra din rums­kom­pis. Kopp­la ba­ra ihop din kud­de med den en­het du vill lyss­na från, till ex­em­pel en smartp­ho­ne, Mp3-spe­la­re el­ler ra­dio.

S+ sov­mo­ni­tor

Kopp­la ihop den­na smar­ta sömn­mo­ni­tor med din smartp­ho­ne. Ma­ski­nens tråd­lö­sa bi­o­sen­sor re­gi­stre­rar di­na rö­rel­ser, din and­ning och sov­rumsmil­jö så att du ska se hur ljus, tem­pe­ra­tur, och ljud på­ver­kar din sömn. Resmeds S+ Sleep Mo­ni­tor app ger dig se­dan tips på op­ti­ma­la sov­för­hål­lan­den för just dig.

”Att fo­to­gra­fe­ra lugn, skön­het el­ler ett bord fullt av färg gör att jag för­står att allt in­te ska va­ra per­fekt. Jag strä­var ef­ter att ha ett vac­kert hem, ibland lyc­kas jag men and­ra gång­er blir det ba­ra rätt med sa­ker­na på bor­det.” PHILIPPA STANTON, FOTOGRAF, KONST­NÄR OCH KREATÖR

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.