IN­TER­VJU Il­lust­ra­tö­ren Kim Welling pra­tar om si­na fa­vo­rit­pro­jekt.

Il­lust­ra­tö­ren och ska­pa­ren av In­stant Com­fort Poc­ket Box be­rät­tar om si­na fa­vo­rit­pro­jekt och hur hon blir in­spi­re­rad.

Lev i nuet - - Ett Mindfulness Magasin -

Min kär­lek till va­ri­a­tion och nytt ma­te­ri­al in­ne­bär att jag kal­lar mig själv för de­sig­ner av allt il­lust­ra­tivt. När jag var tio år viss­te jag att jag vil­le gå i konst­sko­la, då trod­de jag att det in­ne­bar att må­la blom­mor, vil­ket jag gjor­de, så mitt rum luk­ta­de all­tid av ol­je­färg.

När jag var 17 år bör­ja­de jag stu­de­ra mo­de­de­sign på ARTEZ Uni­ver­si­ty i Ne­der­län­der­na. Men när jag fick mitt förs­ta jobb som mo­de­de­sig­ner upp­täck­te jag snart att jag fö­re­drog att de­sig­na mönst­ret på klä­der­na mer än själ­va klä­der­na. 2004 åter­vän­de jag där­för till konst­sko­lan för att bli il­lust­ra­tör.

Många av mi­na idéer kom­mer från per­son­li­ga upp­le­vel­ser – ir­ri­ta­tio­ner el­ler fru­stra­tio­ner. 2010 gick jag ige­nom ett svårt upp­brott med en pojk­vän. Jag kän­de mig väl­digt låg och tänk­te: ”Jag be­hö­ver nå­got som munt­rar upp mig”.

Ti­di­ga­re ha­de jag gjort pa­no­ra­malå­dor för att lä­ra mig ska­pa djup i en il­lust­ra­tion. Se­dan läs­te jag om tänd­sticks­ask­de­sign. De två sa­ker­na klic­ka­de och jag fick idén om In­stant Com­fort Poc­ket Box – en li­ten lå­da med en 3D-il­lust­ra­tion och gla­da el­ler trös­tan­de ord som du kan ha i fic­kan när du be­hö­ver tröst.

I feb­ru­a­ri 2011 öpp­na­de jag min Et­sy-bu­tik och la upp de förs­ta lå­dor­na. I bör­jan gjor­de jag en av var­je de­sign ef­tersom jag skar var­je del för hand, men så små­ning­om in­ve­ste­ra­de jag i en stans­ma­skin som kun­de skä­ra ut de mind­re pap­pers­de­lar­na.

Idéer­na till mönst­ren kom­mer of­tast från mitt liv – vårt hus­djur Seb var in­spi­ra­tion till ka­ni­nen. Jag tar ock­så emot för­fråg­ning­ar ibland. Det var så kat­ten blev till. Min sjö­jung­­fru var en de­sign till den hol­länds­ka upp­la­gan av tid­ning­en El­le Girl, till lå­dor med ho­ro­skop-te­ma. Hon var Vat­tu­man­nen, mitt tec­ken. Jag gil­la­de hen­ne så myc­ket jag gjor­de en spin-off till min bu­tik.

Den mest rö­ran­de för­frå­gan jag har fått var en spe­ci­ell lå­da till en flic­ka med can­cer. Min kund sa att hon käm­pa­de som ett le­jon och frå­ga­de om jag kun­de gö­ra en lå­da med ett li­tet le­jon. Jag blir fort­fa­ran­de käns­lo­sam när jag tän­ker på det.

Mitt störs­ta pro­jekt hit­tills var en upp­sätt­ning pa­no­ra­ma­box­ar i na­tur­lig stor­lek, till Ams­ter­dams in­red­nings­mäs­sa 2011. Jag äg­na­de fle­ra vec­kor åt att klip­pa och mon­te­ra för att ska­pa stads- och na­tur­te­ma. Det var fan­tas­tiskt att se mi­na möns­ter ur ett helt an­nat per­spek­tiv.

Det jag äls­kar mest med att gö­ra Com­fort Box­es är att de ger män­ni­skor så myc­ket glädje och tröst, trots att det är små och enkla sa­ker. De är här­li­ga att till­ver­ka ock­så. När det är dags att fyl­la på lag­ret i min shop kan jag tyc­ka att det näs­tan är me­di­ta­tivt att ska­pa mi­na små pa­no­ra­ma­box­ar.

Ef­tersom jag har två barn – en treå­rig son och en ny­född tjej (och en ny kär­lek!) har li­vet bli­vit ett pus­sel. Jag har fler pla­ner och idéer än vad jag kan ar­be­ta med, vil­ket är li­te fru­stre­ran­de. När jag in­te ar­be­tar kopp­lar jag av med att ba­ka och ar­be­ta i träd­går­den. Jag äls­kar att ba­ka. Det är nå­got lug­nan­de över att blan­da in­gre­di­en­ser till en paj el­ler ka­kor. Om jag har en stres­sig dag bör­jar jag ba­ka så snart bar­nen lagt sig. Jag har följt en soc­ker­fri di­et länge, så jag är ex­pert på att gö­ra smar­ri­ga men nyt­ti­ga god­sa­ker.

Jag un­der­vi­sar ock­så i il­lust­ra­tion, jag äls­kar att de­la med mig av min pas­sion för konst. Jag lan­se­ra­de ny­li­gen #minidrawingspark på min blogg, Instagram och Fa­ce­book. Där läg­ger jag upp tips för att in­spi­re­ra and­ra att ri­ta och ska­pa.

Jag tyc­ker verk­li­gen om att få folk att le med mi­na verk. Jag fo­ku­se­rar in­te myc­ket på den sto­ra ”världs­fre­den” men tyc­ker om att på­ver­ka på ett li­tet och personligt sätt, att gö­ra en li­ten skill­nad som för­hopp­nings­vis sprider sig vi­da­re. Se mer av Kims ar­be­te på: www.kimwel­ling.com

JAG TROR STARKT PÅ ATT DEN STÖRS­TA BELÖNINGEN ÄR ATT FÅ NÅ­GON ATT KÄN­NA SIG ÄLSKAD EL­LER SEDD.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.