ETT BORD AV KREATIVITET Fo­to­gra­fen Philippa Stanton ger si­na tips och tricks.

AN­VÄND AL­LA SIN­NEN

Lev i nuet - - Ett Mindfulness Magasin -

Philippa Stanton ut­bil­da­de sig på Royal Aca­de­my of Dra­ma­tic Art i London in­nan hon bör­ja­de må­la. Hon har va­rit skå­de­spe­lers­ka på Sha­kespe­a­res te­a­ter Glo­be i London och hen­nes verk har ställts ut över he­la Stor­bri­tan­ni­en. Nu bor hon i Brighton, där hon bör­ja­de sin vackra wa­bi-sa­bi-fo­to­gra­fi­se­rie.

Philippa har sy­nes­te­si, som in­ne­bär att hon ser for­men, fär­gen och kon­si­sten­sen av ljud, smak och lukt – och hon äls­kar att in­för­li­va det­ta i sin konst.

”Jag tror att vi al­la föds med sy­nes­te­si men för­lo­ra för­må­gan när vi väx­er upp,” sä­ger hon. ”Det har hjälpt mig att be­va­ra min pas­sion för värl­den och att se och lyss­na bort­om det up­pen­ba­ra.” Fo­to­gra­fe­ring hjäl­per Philippa att slapp­na av. ”Att fo­to­gra­fe­ra lugn, skön­het el­ler ett bord fullt av färg gör att jag för­står att allt in­te ska va­ra per­fekt. Jag strä­var ef­ter att ha ett vac­kert hem, ibland lyc­kas jag men and­ra gång­er blir det ba­ra rätt med sa­ker­na på bor­det.” Läs mer på www.5ftinf.com.

PHILIPPA STANTON ÄR KONST­NÄR, FOTOGRAF OCH KREATÖR. HEN­NES IN­SPI­RE­RAN­DE FOTOSERIE HE­TER KORT OCH GOTT ”THE TABLE” (BOR­DET).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.