För­gyll ja­nu­a­ri med kladd­ka­ka vid bra­san

Leva & Bo - - Redaktören - UL­RI­KA NORDLINDER re­dak­tö­ren LE­VA & BO

VIL­KET ÄR DITT bäs­ta knep för att skap en varm och my­sig käns­la hem­ma? Tän­da ljus, ljussling­or, var­ma pa­stel­ler, mas­sor av kud­dar och plä­dar gör för­stås sitt. Men en bra­sa i ka­mi­nen är än­då all­ra my­si­gast. Och vär­man­de. Om du in­te har hit­tat din bras­ka­min än kan du hit­ta din fa­vo­rit i vår gui­de på si­dan 38. Du får ock­så fle­ra mat­nyt­ti­ga och ­vär­man­de tips.

He­la hem­met får för­stås gär­na va­ra my­sigt. Bli in­spi­re­rad av två här­li­ga dröm­hem där det är lätt att tri­vas. Lot­ta Berglund sat­sa­de på ett mag­ni­fik och stort kök och ett sov­rum med ho­tell­käns­la i sin lä­gen­het. Hon har in­rett med myc­ket charm, sto­ra möb­ler och vack­ra de­tal­jer. Ki­ka på si­dan 52. Hem­ma i An­nas och An­ders lä­gen­het i Lund är det ljust och luf­tigt. Och har finns många de­sign­klas­si­ker. Allt är no­ga ut­valt och funk­ti­o­nellt. På si­dan 22 får du se mer.

Kar­tor är vack­ra och kan bli en per­son­lig in­red­nings­de­talj. He­la värl­den som ta­pet på väg­gen, jord­glo­ben som tak­lam­pa, kud­dar med kart­mo­tiv och kar­tor i fi­na ra­mar. På si­dan 32 får du många idéer för ditt hem.

Gil­lar du att hit­ta vack­ra sa­ker till bud­get­pris? Vi har sam­lat pry­lar i oli­ka pris­klas­ser. Du väl­jer vil­ken pris­klass som pas­sar dig och vad som är bäs­ta kö­pet. Pre­miär för här­li­ga si­dor på si­dan 30.

Un­der­ba­ra kladd­ka­kor med cho­klad hit­tar du på si­dan 72. Fransk cho­klad­tår­ta, klad­di­ga muf­fins, fon­dant och mjölkcho­klad­brow­ni­es.

Njut av ett ex­tra tjockt ma­ga­sin den­na vec­ka!

”Kar­tor är vack­ra och kan bli en ­per­son­lig in­red­nings

de­talj”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.