”Jag kom­mer säl­lan ihåg namnen på oli­ka de­sig­ners. För mig är hu­vud­sa­ken vad jag kän­ner in­för en pryl el­ler mö­bel”

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

ÄVEN OM AN­DERS all­tid upp­skat­tat snyg­ga pry­lar och vac­ker form var det först när han läs­te på Berg­hs i Stock­holm som at­trak­tio­nen blev till en pas­sion. – Jag ha­de en otro­ligt in­spi­re­ran­de fö­re­lä­sa­re med full koll på in­red­nings­värl­den från slu­tet av 1800-ta­let till nu­tid. Ef­ter det kon­sta­te­rar jag in­te läng­re ba­ra att nå­got är snyggt ut­an vill ve­ta histo­ri­en ba­kom. Det ger ett mer­vär­de och en an­nan käns­la, sä­ger An­ders.

Sin för­kär­lek för sto­ry­tel­ling, att kun­na be­rät­ta histo­ri­en ba­kom de­sig­nen, tar han med sig i job­bet i en in­red­nings­bu­tik i cen­tra­la Mal­mö – pre­cis som han ti­di­ga­re gjor­de i egen­skap av form­gi­va­re och art director.

An­na de­lar An­ders in­tres­se för god de­sign och in­red­ning, även om det en­ligt hen­nes egen ut­sa­go in­te är alls li­ka djup­gå­en­de:

– Jag kom­mer säl­lan ihåg namnen på oli­ka de­sig­ners. För mig är hu­vud­sa­ken vad jag kän­ner in­för en pryl el­ler mö­bel, sä­ger hon.

NÄR PA­RET TRÄF­FA­DES för någ­ra år se­dan var de­ras hem stil­mäs­sigt li­ka – men de­sig­ni­ko­ner­na stod An­ders för. Hans kär­lek till god form­giv­ning in­ne­bär en del sto­ra in­ve­ste­ring­ar, men ock­så att man ra­tar slit och släng.

– Vi kom­mer att ha med oss det vi har länge, sä­ger An­na.

– Jag ha­tar att kom­pro­mis­sa om kva­li­tet. Jag vill in­te läg­ga peng­ar på nå­got jag vet att jag kom­mer att vil­ja by­ta ut när jag har råd. Då vän­tar jag hell­re. På det sät­tet blir tän­ket ock­så mer håll­bart, sä­ger An­ders. Det är vik­tigt att möb­ler­na är mer än sin funk­tion. – Det mås­te va­ra nå­got mer än ett stäl­le att läg­ga van­tar­na el­ler en plats att sit­ta.

ATT HIT­TA RÄTT krä­ver of­ta en del sö­kan­de. Det gäll­de till ex­em­pel det vi­ta skå­pet i den lil­la hal­len. An­ders och An­na le­ta­de ef­ter nå­got som pas­sa­de ut­rym­met – brett och gans­ka högt. Så små­ning­om föll va­let på en va­ri­ant från A2 de­sig­ners, mo­dern men med klas­sisk form.

Det mesta i hem­met är ny­till­ver­kat men i 50-, 60- och 70-tals­de­sign. Att kö­pa möb­ler på auk­tion el­ler i an­tik­af­fä­rer är in­te rik­tigt An­ders me­lo­di, även om det in­te hel­ler är helt ute­slu­tet.

– Jag vet att pa­ti­na är väl­digt in­ne, men jag kö­per hell­re nå­got jag kan sli­ta på själv.

Bland lä­gen­he­tens ny­pro­du­ce­ra­de klassiker finns stringhyl­lan, en fa­vo­rit som in­te ba­ra upp­tar stör­re de­len av ena var­dags­rums­väg­gen, ut­an ock­så hit­tas i matrum­met, sov­rum­met och kö­ket. Över soff­bor­det häng­er Le Klints klas­sis­ka tak­lam­pa. Runt mat­bor­det står Ar­ne Jacob­sens Grand prix-sto­lar och i sov­rum­met får en en­sam Ea­messtol en he­ders­plats.

– Man blir ald­rig fär­dig med ett hem, kon­sta­te­rar An­ders och av­slö­jar dröm­men om en all­de­les spe­ci­ell lam­pa, Tar­rax­acum de­sig­nad av Achil­le Castig­li­o­ni för Flos.

5

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.