”Jag vill all­tid la­ga mat själv”

Tv-koc­ken och krö­ga­ren An­ders Le­vén blan­dar jakt­trofé­er med färg­gla­da kud­dar. Hu­set i skär­går­den är en plats där han bå­de job­bar och bju­der vän­ner på mid­dag.

Leva & Bo - - Nyfiken På - Av DANIELLE DEASISMONT Fo­to JAN DÜSING

Vad har du för stil hem­ma?

– Det är en bland­ning mel­lan jakt och mjuk skär­gård. Jag har ett hem som speg­lar mi­na in­tres­sen med jakt­trofé­er och va­pen men väg­gar­na är må­la­de vi­ta ef­tersom jag bor i hus ute i skär­går­den. Jag har all­tid haft sam­ma typ av stil men nu när jag bor själv så har den fått le­va ut myc­ket mer.

Vad är det vik­ti­gas­te i ett hem?

– Det ska va­ra funk­tio­nellt och my­sigt, det mås­te fin­nas vär­me i hu­set. Sti­len ska va­ra per­son­lig och man ska ha rätt be­lys­ning. Jag tyc­ker om att ha en bas­färg och se­dan by­ta ut ac­ces­so­a­rer­na. Jag gil­lar star­ka­re fär­ger som djuprött och mull­vad och jag blan­dar ma­te­ri­al som sten och trä.

Har du nå­gon fa­vo­rit­sak hem­ma?

– Jag sam­lar på ste­nar och fos­si­ler och har jät­te­myc­ket fi­na ste­nar som jag all­tid kom­mer att ha kvar. Se­dan har jag en jät­tes­tor guld­ram som be­ty­der myc­ket.

Nytt el­ler be­gag­nat?

– Det är nog en bland­ning av bå­da som jag gil­lar mest. Mitt se­nas­te pro­jekt var att gö­ra om ett skriv­bord från Stock­holms el­verk till soff­bord. Vad gör du när du vill kopp­la av?

– Jag tyc­ker om att va­ra hem­ma, jag job­bar of­ta hem­i­från när jag skri­ver re­cept. När jag är le­dig äter jag mid­dag med mi­na vän­ner, det är jät­tetrev­ligt och sär­skilt på som­ma­ren.

Hur ser ditt kök ut?

– Pro­fes­sio­nellt och mi­ni­ma­lis­tiskt. Där har jag vitt, svart och stål. Jag är väl­digt ord­ning­sam och mås­te ha mitt kök på ett visst sätt. Jag vill la­ga mat själv, jag mysla­gar in­te mat med bar­nen el­ler mi­na vän­ner, men vi kan la­ga oli­ka rät­ter sam­ti­digt. Om du har ont om tid, vad la­gar du då?

– Biff mi­nu­te, såklart! Om jag har stått i kö­ket he­la da­gen är det en per­fekt rätt. Vad är det vik­ti­gas­te du har lärt dig om mat­lag­ning?

– Kom­bi­ne­ra de bäs­ta rå­va­ror­na med god tek­nik. Det är vik­tigt att lä­sa på och pla­ne­ra, en bra mid­dag byg­ger ba­ra på pla­ne­ring och för­be­re­del­se. Finns det nå­gon rå­va­ra som du ald­rig trött­nar på?

– Entrecô­te. Jag gil­lar kött och tyc­ker att entrecô­te all­tid le­ve­re­rar, den är saf­tig och har myc­ket nöt­smak.

Vil­ken är din fa­vo­rit­pryl i kö­ket?

– Kock­kni­ven, en bra kniv är det vik­ti­gas­te. Se­dan har jag rätt många pry­lar, allt som finns på re­stau­rang­en har jag ock­så hem­ma. Men kni­ven är ba­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.