”Grund­tan­ken var att byg­ga ett hus i ett plan som skul­le ge käns­lan av att va­ra ett med klip­por­na”

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

ANNA MAN­TEUS TYC­KER att man ska släp­pa fo­kus på kvadrat­me­ter. Struk­tu­ren, dis­po­si­tio­nen och lo­gisti­ken i ett hus är så myc­ket vik­ti­ga­re! – Det är ju den som ska fun­ka, och som fak­tiskt ska­par verk­lig triv­sel där vi bor, kon­sta­te­rar hon när vi går runt i hen­nes här­li­ga hus ett sten­kast från ha­vet på väst­ra On­sa­la­halvön.

TI­DI­GA­RE BOD­DE HON med man och barn i ett 60-talshus i väst­ra Gö­te­borg. Det låg nä­ra stan med al­la be­kväm­lig­he­ter, men fa­mil­jen sak­na­de möj­lig­he­ter­na att se him­len och väd­rets väx­ling­ar på sam­ma sätt som man gör nä­ra na­tu­ren. När det blev möj­ligt att styc­ka av en del av för­äld­rar­nas tomt ute vid ha­vet, på klip­por­na där Anna lekt som barn, var va­let själv­klart: Här skul­le de byg­ga!

– Grund­tan­ken var att byg­ga ett hus i ett plan som skul­le smäl­ta in i om­rå­dets grund­ka­rak­tär och ge käns­lan av att va­ra ett med klip­por­na. Det kän­des ock­så vik­tigt att hu­set skul­le ha oli­ka zo­ner, för att ska­pa spän­ning och en rö­rel­se, lik­som funk­tion för många mo­ment och be­hov, be­rät­tar Anna Man­téus.

ER­FA­REN­HET AV UT­BRÄND­HET ha­de fått hen­ne att fun­de­ra ex­tra myc­ket på ener­gikäl­lor i var­da­gen.

– Man tän­ker ju mest på att häm­ta ener­gi från käl­lor ut­an­för hem­met, som trä­ning, re­sor el­ler na­turupp­le­vel­ser. Vi loc­kas bort. Den ener­gin kan vi få när vi är hem­ma!

Där­av vik­ten av oli­ka zo­ner hem­ma, me­nar hon. Hur ska man le­va ut­an att gå på varand­ra, om man är en familj med vux­na och barn? Har man be­hov av lugn ska man kun­na hit­ta en egen zon. Vän­ner ska tri­vas och kun­na

Dör­rar med över­ljus från Swe­do­or. Lig­gan­de pa­nel i lång­sam­vux­en norr­lands­gran, egen design.

UTE­PLATS

Plats­byggd sof­fa och bord i tryckt furu. Dy­nor från Ikea.

RA­KA LIN­JER

Fa­sa­den på hu­set är norr­lands­gran som spru­tats med järn­vitri­ol. Fönst­ren är alu­mi­ni­um­kläd­da i fär­gen RAL7012. Ut­stic­ken ovan­för fönst­ren är sol­skydd som även gör att hu­set in­te ser så box­igt ut.

2

3

4

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.