”Jag vill ha en rö­rel­se ge­nom hu­set, ögat ska vil­ja ta sig fram­åt och upp­täc­ka mer”

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

stan­na länge. Om nå­gon tit­tar på tv ska en an­nan kun­na läg­ga sig ut­an att bli störd. Och så vi­da­re.

Hon skis­sa­de plan­rit­ning­en själv ut­i­från sin er­fa­ren­het som in­red­nings­ar­ki­tekt, och tog hjälp av ar­ki­tek­ten Ste­fan Ru­pert på Ino­bi AB för att lö­sa de bygg­tek­nis­ka bi­tar­na.

– Jag vill ha en rö­rel­se ge­nom hu­set, jag vill ska­pa ny­fi­ken­het och vill att ögat ska vil­ja ta sig fram­åt och upp­täc­ka mer. Man kan gans­ka lätt ska­pa den här rö­rel­sen även i be­fint­li­ga mil­jö­er, med till ex­em­pel färg­sätt­ning, oli­ka ma­te­ri­al och möble­rings­zo­ner.

I hal­len finns en jät­tes­tor spe­gel på väg­gen, som re­flek­te­rar var­dags­rums­de­len och al­ta­nen så att man ser ut­sik­ten när man kom­mer in ge­nom yt­ter­dör­ren. Tan­ken är att man ska loc­kas att gå vi­da­re, för att upp­täc­ka mer.

TILL HÖ­GER KOM­MER man till kök och var­dags­rum i ett. Och köks­pla­ne­ring­en var nog det om­rå­de som kräv­de mest ef­ter­tan­ke.

Fa­mil­jen har gjort en kom­bi­na­tion, där det ska va­ra en­kelt att la­ga mat på köksön, man ska in­te be­hö­va flyt­ta gre­jer hit och dit och det är nä­ra till mat­bor­det. När man har hand­lat ska man kun­na pac­ka upp och stäl­la un­dan ut­an att gå många steg, li­ka­dant när man töm­mer dis­ken. Se­dan var det vik­tigt att kö­ket gav en lugn käns­la och in­te kän­des rö­rigt, där­för pla­ne­ra­de Anna in myc­ket smart förvaring och vit­va­ror in­te­gre­ra­des.

Kö­ket och var­dags­rum­met har en öp­pen plan­lös­ning, men ef­tersom var­dags­rum­met lig­ger en halvtrap­pa ner ska­pas en av­skild­het som känns om­bo­nad och my­sig.

BOSTADS­DE­LEN TILL VÄNS­TER om hal­len är ra­ka mot­sat­sen till öp­pen – det är sna­ra­re som en la­by­rint. Badrum, gästut­rym­me med tv-rum och barn­rum.

– Tan­ken är att min dot­ter Es­ter ska kun­na ha gäst­rum­met som ton­års­rum, och kun­na va­ra mer ifred där. Jag har verk­li­gen för­sökt pla­ne­ra lång­sik­tigt.

7

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.