”Kö­ket har en spe­ci­al­till­ver­kad in­red­ning med fi­na ma­te­ri­al­val”

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

Yt­ter­li­ga­re en trap­pa ned ham­nar man på en­trépla­net, där hall och kök lig­ger. Här är det tyd­ligt att hu­set in­te är mer än 3,5 me­ter brett. En lång och smal gång från hal­len ska­par ka­rak­tär och myn­nar ut i det öpp­na kö­ket. Kö­ket har en spe­ci­al­till­ver­kad in­red­ning med fi­na ma­te­ri­al­val. Och ett fönst­ret med spröjs som vet­ter mot träd­går­den. Mar­cus er­kän­ner att det var när han såg just det fönst­ret som flyt­ten blev ett lätt be­slut att fat­ta.

EF­TERSOM RAD­HU­SET ÄR ett så kal­lat su­ter­räng­hus le­der näs­ta trap­pa ner till ett vå­nings­plan som lig­ger del­vis un­der marky­tan. Pa­rets sov­rum har där­för ing­et föns­ter ut­an är för­sett med ett stort ljus­schakt som fak­tiskt ger bra med dags­ljus. En tun­nel rakt upp med tak av glas­betong släp­per in dags­lju­set ovan­i­från.

– Tan­ken på ett sov­rum ut­an föns­ter kän­des kanske li­te märk­lig från bör­jan, sä­ger de bå­da men det gick snabbt över, det finns så många för­de­lar som väger upp och nu känns det mer el­ler mind­re själv­klart.

En av de stör­re för­de­lar­na med bo­en­det är själv­klart den eg­na träd­går­den pre­cis ut­an­för var­dags­rum­met. Gräs­mat­ta, ra­batt, ute­plats och en bred, sittvänlig trap­pa är vad träd­går­den bju­der på. Vill man bo i in­ners­tan får man of­tast av­stå träd­gård men i det här fal­let ingick den och är helt klart det bäs­ta med bo­sta­den, en­ligt he­la fa­mil­jen.

8

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.