Rachi­da och Jan mix­ar gam­malt och nytt

Rachi­da och Jan hit­tar gär­na in­spi­ra­tion till hem­met på si­na många och långa re­sor. Fa­mil­jen stortrivs i sin om­bygg­da 60-tals­vil­la i Sol­len­tu­na.

Leva & Bo - - Innehåll - Be­rät­tat för KATRIN KRANTZ

VI BOR HÄR se­dan 2013. Hu­set är byggt 1969 och på­byggt på 90-ta­let. 182 kvadrat­me­ter på två vå­ning­ar. Tom­ten är 706 kvadrat­me­ter.

Hu­set be­stod från en bör­jan av 8 rum, varav 5–6 sov­rum. Vid vår re­no­ve­ring 2013 så gjor­de vi om det ned­re pla­net or­dent­ligt. Vi har ta­git bort två sov­rum plus en matplats.

Vi har flyt­tat ut kö­ket till vårt sto­ra all­rum där det nu tar en cen­tral plats. Kö­ket har vux­it fram centralt med en köksö där he­la fa­mil­jen kan sam­las och um­gås. Vi an­vän­der kö­ket ak­tivt och sit­ter gär­na och äter kring köks­plat­sen som även be­står av en la­vagrill. I det sto­ra all­rum­met har vi ett stort mat­bord för 8–12 per­so­ner. Bor­det är ett danskt ek­bord och om­ges av eng­els­ka Ea­messto­lar. I and­ra än­dan av rum­met har vi en soff­grupp dit vi flyt­tar oss ef­ter mid­da­gen. Det bäs­ta med hu­set är vår sto­ra öpp­na plan­lös­ning på ned­re plan. Rum­met har öpp­nat upp he­la hu­set och det an­das myc­ket ljus. De vi­ta in­sla­gen och de många fönst­ren för­stär­ker rum­met och gör det än­nu stör­re.

JAG IN­SPI­RE­RAS MYC­KET från vå­ra re­sor, främst från Spanien, Gre­kland och Ma­roc­ko och stor­stä­der som New York och Paris. In­red­nings­bu­ti­ker i Stock­holm spe­lar ock­så in. Jag tyc­ker om bland­ning­en mel­lan gam­malt och nytt. Jag ploc­kar även friskt från oli­ka kul­tu­rer och an­vän­der mig av oli­ka tex­ti­ler för att få det mer per­son­ligt och färgstarkt. Jag upp­da­te­rar mig gär­na via in­red­nings­tid­ning­ar och ar­tik­lar på nä­tet.

Trivs med öp­pen plan­lös­ning

Rachi­da, 36, Jan 45, Sop­hia 11, och Joel, 5.

En 60tals­vil­la i Sol­len­tu­na, ut­byggt på 90-ta­let.

Hu­set: Det bäs­ta med hu­set:

Den öpp­na plan­lös­ning­en.

PER­SON­LIGT. Rachi­da blan­dar friskt från oli­ka kul­tu­rer och mix­ar tex­ti­ler för att få hem­met per­son­ligt och färgstarkt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.