NA­TUR­LIG PALL

4 5

Leva & Bo - - Snabbfixat -

Na­tu­ren form­gav pal­len med trä­ben och be­tongsits. Den ska främst an­vän­das som de­ko­ra­tion el­ler si­do­bord och är fin bå­de ute och in­ne. Ett blad i bott­nen på en hink och tre gre­nar gav re­sul­ta­tet. Su­per­char­mig pall för hem och träd­gård.

1

För att gö­ra pal­len be­hö­ver du en plast­hink, ett vac­kert blad med tyd­lig åd­ring och tre gre­nar, så ra­ka som möj­ligt.

Lägg ett blad i bott­nen på hin­ken med åd­ring­en upp­åt, så att he­la bott­nen täcks.

Blan­da be­tong­en en­ligt be­skriv­ning­en på fö­re­gå­en­de upp­slag.

2

3

Fyll på med be­tong i hin­ken i ett cir­ka 10 cm tjockt la­ger.

Slå for­men för­sik­tigt mot mar­ken någ­ra gång­er för att få upp luft­bubb­lor.

Sätt ner gre­nar­na i be­tong­en men in­te än­da ner i bott­nen och låt dem lu­ta mot kan­ten på hin­ken.

Låt det nu stå att brin­na (tor­ka) i minst ett dygn på ett plant un­der­lag. Los­sa pal­len från hin­ken. Ta bort bla­det från be­tong­en.

Om bla­det fast­nar så bru­kar det gå att skra­pa bort ef­ter någ­ra da­gar.

Så­ga till be­nen så att de blir li­ka långa.

6

7

8 9

10

11

FIN PALL. Se till att gre­nar­na är så ra­ka och jämn­tjoc­ka som möj­ligt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.