SKYD­DA POO­LEN UN­DER VIN­TER­TID

Leva & Bo - - Inspiration -

4En pool be­hö­ver re­gel­bun­den vård för att hål­la sig fräsch. För­u­tom spe­ci­el­la ke­mi­ka­li­er be­hö­ver poo­len un­der­håll ge­nom damm­sug­ning och even­tu­ellt bort­tag­ning av al­ger ge­nom borst­ning. Det finns många oli­ka hjälp­me­del och till­be­hör in­om pool­vård.

En pool­ro­bot kan an­vän­das för att stä­da poo­lens bot­ten samt trap­pa och väg­gar. En pool­damm­su­ga­re kan kla­ra att ren­gö­ra bå­de pla­na och lu­tan­de pool­bott­nar. � Löv, frön och an­nat som blåst ner i poo­len går lätt att ploc­ka upp med en spe­ci­ell lång­skaf­tad håv. När vin­tern kom­mer be­hö­ver poo­len skyd­das med en or­dent­lig vin­ter­täck­ning. � Ett starkt och vävt vin­terö­ver­drag släp­per ige­nom vat­ten för att för­hind­ra sjö­ar sam­ti­digt som det hål­ler bor­ta skräp från poo­len. Det spänns fast med kraf­ti­ga gum­mi­band. � Ett al­ter­na­tiv är så kal­la­de vin­ter­plå­tar. De mon­te­ras med en li­ten lut­ning så att vat­ten och snö rin­ner av.

VAR­MA BAD. Det finns fle­ra al­ter­na­tiv för att vär­ma upp poo­len. Här Rek­tangu­lär

mil­jö­pool från Poolkung­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.