EN­KEL & LÄTT­BYGGD

Leva & Bo - - Inspiration -

6En pool kan byg­gas ovan­för el­ler i mar­ken. Ett tred­je al­ter­na­tiv är att den är del­vis ned­grävd. Den enk­las­te for­men av pool är den som helt byggs ovan­för mar­ken. Då be­hövs ing­en mark­be­red­ning el­ler schakt­ning för att få poo­len gjord. En ovan­markspool är som en jät­tes­tor bad­bal­ja med om­gi­van­de ram och pas­sar spe­ci­ellt bra på slut­tan­de tom­ter. Den är re­la­tivt en­kel att in­stal­le­ra och byg­ga. Nack­de­len är att den tar upp stor plats i träd­går­den. En van­lig stor­lek är fy­ra gång­er åt­ta me­ter. En ovan­markspool kan ock­så kom­ma att skym­ma ut­sikt från hu­set. To­tal­kost­na­den lig­ger på mel­lan cir­ka 50 000 kro­nor och 200 000 kro­nor. Kol­la med bygg­nads­nämn­den i din kom­mun ifall bygg­lov krävs.

EN­KEL. En ovan­markspool ska stå helt plant. Här Co­lo­ra­do pre­mi­um ovan­markspool från Tra­de­max.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.