Finns på

Leva & Bo - - Redaktören -

TRÄD­GÅRD OCH STOR al­tan är här­ligt, men det här­li­gas­te ute­li­vet finns på bal­kong­en. Här slipper du grä­va och ren­sa ra­bat­ter. Du kan helt en­kelt fros­sa i my­si­ga stun­der. Plan­te­ra vack­ra kru­kor med som­mar­blom­mor, kryd­dor och kanske någ­ra to­mat­plan­tor. Bal­kong­lå­dor­na kan fyl­las med pe­tu­ni­or el­ler ro­sa pe­lar­go­ner. Små, nät­ta möb­ler och kanske en sol­stol! Sen är det ba­ra att nju­ta. En kopp kaf­fe på för­mid­da­gen, lunch un­der pa­ra­sol­let och mid­dag i kvälls­so­len. En­kelt, krav­löst och un­der­bart! Bli in­spi­re­rad av en om­bo­nad bal­kong med fi­na korg­möb­ler, mju­ka kud­dar och mat­tor på gol­vet. Här finns ock­så mas­sor av blom­mor och grö­na väx­ter. Ki­ka på si­dan 32 och hit­ta det du gil­lar bäst.

In­red ditt hem i skö­na, grö­na to­ner. Oli­ka möns­ter och ny­an­ser av grönt gör var­dags­rum­met vår­fint och här­ligt. Sov­rum­met blir ro­fyllt och fräscht. Och det du­ka­de bor­det blir in­bju­dan­de med fle­ra ny­an­ser av grönt. Vi har sam­lat mas­sor av fi­na in­red­nings­de­tal­jer på si­dan 16.

FÖLJ MED HEM till för­fat­ta­ren De­ni­se Rud­berg på si­dan 44. Hon har hit­tat sin dröm­lä­gen­het i kvar­te­ren där hon väx­te upp. Här flö­dar lju­set och tak­höj­den är över tre me­ter. Mis­sa in­te hen­nes fan­tas­tis­ka plats­bygg­da bok­hyl­la som täc­ker en hel vägg i var­dags­rum­met.

Vi bju­der även på go­da re­cept, shop­ping­tips, vack­ra luktär­ter som du en­kelt kan od­la och myc­ket mer.

Väl­kom­men till LE­VA & BO, ma­ga­si­net som hjäl­per dig ska­pa ditt eget dröm­hem.

”Plan­te­ra kru­kor med som­mar­blom­mor och

kryd­dor”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.