Min al­tan ska bli en lyx­ig ve­ran­da

Leva & Bo - - Redaktören -

LÄNG­TAR DU EF­TER nya, fi­na ute­möb­ler till din ute­plats? Det finns alltid plats för en ny li­ten grupp el­ler en skö­na­re sol­stol. Rot­ting är helt rätt just nu. En ljuv­lig gung­stol i na­tur­rot­ting skul­le för­vand­la min al­tan till en lyx­ig ame­ri­kansk ve­ran­da. Jag har fort­fa­ran­de in­te hit­tat den per­fek­ta lil­la kafégrup­pen för som­mar­fru­kosten. Nya dy­nor finns det ock­så plats för.

Vi bju­der på in­spi­ra­tion och bra tips i vår sto­ra gui­de på si­dan 32. Här finns det möb­ler i rot­ting, sto­ra skö­na sof­for, prak­tis­ka grup­per för sto­ra ka­las och många de­tal­jer som pig­gar upp. Du kan mö­ble­ra på bal­kong­en, al­ta­nen och ter­ras­sen. Från bud­get till lyx. Hit­ta nå­got nytt till din ute­plats.

Blom­migt och ro­man­tiskt är det i som­mar­rum­men på si­dan 14. I kö­ket är det vår­käns­la med mil­da pa­stel­ler och i var­dags­rum­met är det li­te mer färg­star­ka de­tal­jer som får he­la rum­met att ly­sa. En mix av gam­malt och nytt ska­par sti­len.

Mis­sa in­te vå­rens go­das­te trend. Lång­kok på gril­len! Vi har valt ut de bäs­ta re­cep­ten ur vår egen kok­bok. Lamm­stek, kot­lett­rad och hel kyck­ling är per­fek­ta att gril­la. Pro­va re­cep­ten och upp­täck hur ro­lig och en­kel mat­lag­ning­en kan bli även när det är många gäs­ter. På si­dan 54 hit­tar du allt det go­da.

Dess­utom får du här­li­ga dröm­hem, vack­ra kru­kor med blom­mor och mas­sor av shopping!

Väl­kom­men till LE­VA&BO!

”I vår gui­de hit­tar du möb­ler i rot­ting och skö­na sof­for”

UL­RI­KA NORDLINDER

re­dak­tör LE­VA & BO

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.