”Det en­da vi gjor­de var att må­la al­la väg­gar, och la­se­ra trä­gol­ven”

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

PALL­KRA­GAR­NA BAKOM HU­SET prun­kar av ät­bart ögongo­dis. Här går bar­nen och ploc­kar smult­ron, och mam­ma Son­ja bo­ta­ni­se­rar dag­li­gen för att hit­ta in­gre­di­en­ser till si­na ma­t­ex­pe­ri­ment som hon se­dan läg­ger upp på sin mat­blogg Dag­mars kit­chen. Den dri­ver hon vid si­dan om sitt dag­li­ga jobb som fo­to­graf.

– Det ska va­ra snab­bod­lat och gott. Sen är det fak­tiskt vik­tigt att det är vac­kert ock­så. Som rä­di­sor­na, el­ler ra­bar­bern… Man äter ju li­ka myc­ket med ögo­nen, sä­ger Son­ja.

DET SÖ­TA 30-TALS­HU­SET med sin lil­la träd­gård ha­de li­ka gär­na kun­nat bli nå­gon an­nans. När Son­ja och Pelle hit­ta­de hu­set var de in­te en­sam­ma på vis­ning­en. Ny­re­no­ve­rat men med mas­sor av den gam­la char­men kvar, ett sten­kast från båt­ham­nen och ha­vet. Än­då hyf­sat nä­ra till Gö­te­borgs cent­rum. En ljuv­lig punsch­ve­ran­da med mas­sor av ljus. Dess­utom bod­de Pel­les bror med familj i när­he­ten. Så det fanns ex­tra många skäl för Pelle och Son­ja att vil­ja kö­pa. Men bud­giv­ning­en blev gans­ka het­sig, och pre­cis när fa­mil­jen Dahl­gren nått smärt­grän­sen för vad de kun­de be­ta­la för hu­set, gav den sista bud­gi­va­ren upp.

– Det kän­des un­der­bart! Det var ock­så väl­digt skönt att vi slapp re­no­ve­ra, för det har egent­li­gen ing­en av oss tid med. Det en­da vi gjor­de var att må­la al­la väg­gar, lac­ke­ra om kök­s­luc­kor­na och la­se­ra trä­gol­ven, be­rät­tar Son­ja.

SON­JA OCH PELLE ha­de med sig en hel del möb­ler till det nya ge­men­sam­ma hu­set, dess­utom möb­ler och li­te konst från Ki­na där de bott i fem år. De är bå­da an­häng­a­re av mot­tot ”håll­bart” och sat­sar på li­te dy­ra­re möb­ler som hål­ler länge. Bå­de funk­tions- och

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.