”När man öpp­na­de dör­ren var det som att kli­va rakt in i 80-ta­let”

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

all­moge­fo­der. Sti­len är lant­lig och rum­men lju­sa och luf­ti­ga med en tak­höjd på dry­ga tre me­ter och vack­ra kors­föns­ter.

På bot­ten­plan finns hall, ar­bets­rum, mat­sal, kök, var­dags­rum, badrum, fin­hall med glas­ve­ran­da och på över­vå­ning­en finns fa­mil­jens sov­rum sam ett badrum och hall.

PA­RET HAR RE­NO­VE­RAT hu­set så att man kan tro att det alltid har sett ut så här, men så är det in­te fal­let. Ma­ri­as förs­ta mö­te med hu­set blev näs­tan en chock.

– Fred­rik hit­ta­de hu­set på nä­tet och vil­le att vi skul­le åka och tit­ta på det. Han såg po­ten­ti­a­len me­dan jag ha­de svårt att se den. När man öpp­na­de dör­ren var det som att kli­va rakt in i 80-ta­let. Plast­mat­tor, brand­gult kök, väv­ta­pe­ter på väg­gar­na. In­sti­tu­tions­grå, pla­na dör­rar. Matrum­met ha­de en mörk­blå, näs­tan svart ta­pet och fle­ra av rum­men var be­lam­ra­de av vå­nings­säng­ar, då sko­lan ti­di­ga­re an­vänts som lä­ger­sko­la, be­rät­tar Ma­ria.

Trots att hon fick ett då­ligt in­tryck av hu­set blev det att de köp­te det ef­tersom Fred­rik lyc­ka­des få Ma­ria att se hu­sets po­ten­ti­al. Så fort de ha­de nyc­keln i sin hand bör­ja­de de att re­stau­re­ra hu­set.

– Vi kän­ner oss fram när vi re­no­ve­rar. Vis­sa sa­ker tar Fred­rik tag i, och vis­sa sa­ker ord­nar jag. Men oav­sett vem som gör vad så har vi alltid ta­git ge­men­sam­ma be­slut. Vi bör­ja­de med att re­no­ve­ra över­vå­ning­en, så att vi fick tre fun­ge­ran­de sov­rum, sä­ger Ma­ria.

Där­ef­ter tog de tag i mat­rum och ar­bets­rum och när de rum­men var kla­ra re­no­ve­ra­des var­dags­rum­met och bad­rum­met.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.