Ska­pa en my­sig oas av gam­malt och nytt

Leva & Bo - - Redaktören -

ÄLS­KAR DU ATT ock­så att od­la i li­ten ska­la? Jag har mi­na fa­vo­rit­kryd­dor som väx­er som ogräs och blom­mor­na som det går att gö­ra vack­ra bu­ket­ter av. Det ska va­ra en­kelt och lätt. Ge snabbt re­sul­tat med mins­ta möj­li­ga in­sats. Det all­ra smar­tas­te och bäs­ta sät­tet är att od­la i lå­da, el­ler pall­kra­ge som det of­tast kal­las. Du slipper bå­de ogräs och snig­lar. Proff­sen fyl­ler en hel träd­gård med lå­dor och or­ga­ni­se­rar allt per­fekt. Gör små gång­ar mel­lan lå­dor­na, täc­ker över och byg­ger växt­stöd. Kom­po­ne­rar och väx­elod­lar. Det är en hel ve­ten­skap. Det går för­stås att gö­ra det su­peren­kelt. Du kom­mer långt med en lå­da. Vi har tip­sen som hjäl­per dig lyc­kas med din egen od­ling, ki­ka på si­dan 40 och sätt igång. Kryd­dor och blom­mor räc­ker långt.

HÄR­LIGT BLOM­MIGT OCH grönt är det även på glas­ve­ran­dan. Ska­pa en my­sig oas för bå­de väx­ter­na och dig. Bli in­spi­re­rad av en här­lig mix av gam­malt och nytt på si­da 16.

Följ med hem till in­red­nings­blog­ga­ren Ma­ri­ka som ska­pat ett dröm­hem i en mo­dern hy­reslä­gen­het i Kal­mar. Ba­sen är vit och de­tal­jer­na svar­ta, men det känns bå­de varmt och hem­trev­ligt. Hon har ska­pat vack­ra blick­fång med fle­ra små tav­lor och vack­ra sa­ker i grupp. På si­dan 24 får du se hen­nes fi­na in­red­ning.

I den fi­na 50-tals­vil­lan hem­ma hos Jo­se­fi­ne i Brom­ma är det mo­dernt och stil­fullt i däm­pad färgska­la. Kö­ket från Ikea känns lyx­igt och per­son­ligt och det finns många vack­ra de­tal­jer. Ki­ka in och njut av än­nu ett här­ligt dröm­hem.

Vi bju­der på lyx­i­ga re­cept med lax och fi­lé, de bäs­ta rosévinerna och bud­gettips för dig som gil­lar ord­ning och re­da.

Väl­kom­men till LE­VA&BO!

”Proff­sen fyl­ler en hel träd­gård med lå­dor och or­ga­ni­se­rar allt per­fekt”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.