”Vi bor mitt i ci­ty men än­då med ha­vet, ham­nen och bad­plat­sen hund­ra me­ter från dör­ren”

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

IDEN 82 KVADRAT­ME­TER sto­ra etage­­lä­gen­he­ten i stads­de­len Kattrum­pan i Kal­mar brin­ner vär­me­ljus och en svag doft av rö­kel­se lig­ger i luf­ten. In­red­nings­ba­sen är vit och de­tal­jer­na är svar­ta, en kom­bi­na­tion som mju­kas upp av mat­tor, kud­dar och plä­dar i oli­ka möns­ter och ma­te­ri­al.

Ma­ri­ka Ax­én be­skri­ver lä­gen­he­ten och lä­get som ett dröm­bo­en­de:

– Vi bor mitt i ci­ty men än­då med ha­vet, ham­nen och bad­plat­sen hund­ra me­ter från dör­ren. In­ner­går­den kan vi nytt­ja bå­de till lek och bus och fi­kastun­der. Själ­va lä­gen­he­ten är op­ti­mal för oss just nu, my­sig och triv­sam och bar­nen kan få var sitt rum.

I lä­gen­he­ten bor även Ma­ri­kas sö­ner, Wil­li­am och Oliwer. Wil­li­am ver­kar ha ärvt sin mors vurm för ­in­red­ning.

– Han är en rik­tig li­ten in­red­ning­snörd, sä­ger Ma­ri­ka och skrat­tar. Han ser om jag har köpt nå­got nytt, oav­sett om det är kud­dar el­ler blom­mor! Ma­ri­ka själv har alltid va­rit in­tres­se­rad av in­red­ning. – När jag var li­ten bru­ka­de jag mö­ble­ra om när mi­na för­äld­rar var bor­ta.

Trots det sto­ra in­tres­set sat­sa­de Ma­ri­ka in­te på en kar­riär som in­red­nings­ar­ki­tekt ut­an val­de i stäl­let att ar­be­ta med barn, som lä­ra­re.

– Mitt hjär­ta lig­ger hos bar­nen, med dem kan man in­te för­stäl­la sig. Det är mitt yr­ke som gör att jag står med bå­da föt­ter­na på jor­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.