”Det mesta träd­gårds­ar­be­te gör jag på vå­ren för att res­ten av sä­song­en ba­ra kun­na nju­ta av all växt­kraft”

Leva & Bo - - Min Drömträdgård -

Tack va­re des­sa se­na kväl­lar i skug­gan av ett äp­pel­träd i blom och med fing­rar­na i jor­den sko­la­de hon om sig. Lin­da bör­ja­de en tvåå­rig träd­gårds­mäs­tar­ut­bild­ning på Sä­by­holm. Un­der ti­den ar­be­ta­de hon som flyg­vär­din­na och äg­na­de de små pa­u­ser­na som fanns i job­bet åt att me­mo­re­ra väx­ter­nas la­tins­ka namn. Nu­me­ra har hon sin atel­jé i ett växt­hus på Överjär­va gård i Sol­na och är en fli­tigt an­li­tad träd­gårds­före­lä­sa­re.

LIN­DA ÄR EN stor fö­re­språ­ka­re av gen­vä­gar till vac­ker träd­gård.

– In­te så att man in­te ska gö­ra någon­ting, men kons­ten är att tän­ka smart. Vil­ka väx­ter som ska plan­te­ras och hur myc­ket man egent­li­gen be­hö­ver skö­ta om den. Det bäs­ta är än­då att ha en träd­gård som rår sig själv.

Träd­går­den ska en­ligt Lin­da va­ra lum­mig, fro­dig och vild. Ro­sor­na får gär­na va­ra fri­väx­an­de, fing­er­borgs­blom­mor­na får så sig själ­va och äp­pel­trä­dens kro­nor ska va­ra sto­ra och skän­ka be­hag­lig skug­ga. Lin­da gil­lar ”lätt­sam­ma träd­går­dar”, som be­hö­ver mi­ni­mal ar­betsin­sats.

GE­NOM ATT PLAN­TE­RA väx­ter som är näst in­till själv­skö­tan­de, som nä­vor, boll­tis­tel, akle­ja, hum­le­bloms­ter och dagg­kå­pa, uppnår man en lätt­skött träd­gård me­nar Lin­da.

– Det mesta av mitt träd­gårds­ar­be­te gör jag fak­tiskt på vå­ren för att res­ten av sä­song­en ba­ra kun­na va­ra och nju­ta av all växt­kraft. På vå­ren plan­te­rar jag nytt el­ler änd­rar om i ra­bat­ter­na och ren­sar och göds­lar dem.

Tul­pa­nen ’An­guil­que’ i ett hav av vit­blom­man­de mysk­mad­ra.

BLOMSTERHAV

Ro­sa tul­pa­nen ’Ange­li­que’ till­sam­mans med gull­vi­vor och mysk­mad­ra.

MOT RÅ­DJUR

Lin­da har for­mat en tramp­stensmar­ke­ring som en vall­mo­frökap­sel och fyllt med otvät­tad ull. Det hål­ler rå­dju­ren bor­ta från träd­går­den.

4

6

5

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.