”Det bäs­ta är att ha en träd­gård som rår sig själv”

Leva & Bo - - Min Drömträdgård -

Det är så ro­ligt att job­ba i träd­går­den un­der den här pe­ri­o­den, man har ju ett upp­dämt be­hov ef­ter vin­tern. Dess­utom äls­kar jag att va­ra ute på kväl­lar­na när fåg­lar­na sjung­er som vack­rast och kap­ri­fo­lens blom­mor dof­tar som ljuv­li­gast. Allt känns så hopp­fullt!

– Att klip­pa och kant­be­skä­ra gräs­mat­tan är egent­li­gen det en­da man be­hö­ver gö­ra un­der som­ma­ren.

LIN­DAS TRÄD­GÅRD VAR en upp­vux­en träd­gårds­tomt från 20-ta­let då hu­set bygg­des. Men un­der de se­nas­te 15 åren ha­de den för­ra äga­ren in­te rik­tigt mäk­tat med och träd­går­den ha­de allt mer fal­lit i glöms­ka. Så när Lin­da väl tog spa­den i hand var det re­na fynd­hör­nan.

– Jag har sam­lat en li­ten lå­da med fynd från Es­ter, som kvin­nan som bod­de här för­ut he­te. Det är en gam­mal sax och någ­ra fröpå­sar! Och hur myc­ket ny­lon­strum­por som helst. Estrid mås­te an­vänt dem för att kny­ta ihop väx­ter och det är him­la smart, de syns ju in­te och de är oer­hört töj­ba­ra, sä­ger Lin­da och skrat­tar.

Fröpå­sar­na är en vik­tig del av da­gens träd­gård, des­sa har Lin­da sått igen i träd­går­den. På en fröpå­se stod det med sling­rig fin hand­stil: ”Mammas höga blom­ma” och den vi­sa­de sig va­ra ro­senskä­ra.

Väl dolt un­der högt gräs och sto­ra bus­kar har Lin­da hit­tat ett helt be­stånd av krollil­jor. Men träd­går­den har ock­så va­rit li­te av en be­grav­nings­plats av sa­ker, un­der stock och sten har Lin­da grävt fram sax­ar, nyck­lar och de­lar från den gam­la ka­kel­ug­nen som en gång i ti­den stod i hu­set.

8

9

10 PÅ GÅNG

Än så länge är ra­bat­ten mest grön. Nu i maj väx­er tul­pa­ner, eng­els­ka klock­hy­a­cin­ter, mysk­mad­ra, hum­le­bloms­ter och orm­bun­kar. Men snart kom­mer bå­de pi­o­ner, vall­mo, kle­ma­tis och pryd­nads­grä­sen att ta över. BLÅ BLOM­MOR

Den eng­els­ka klock­hy­a­cin­ten fanns re­dan på tom­ten men Lin­da har för­ö­kat den vi­da­re så nu väx­er den i al­la plan­te­ring­ar­na. VÅRBUKETT

Lin­das dot­ter Tora ploc­kar årets förs­ta bu­kett. RABARBERSORT

Flikra­bar­berns blad drar verk­li­gen blickarna till sig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.