Grön­sa­ker & blom­mor. Pall­kra­gen är per­fekt för trädgårdslandet

Od­la di­na grön­sa­ker, blom­mor och po­ta­ti­sar i pall­kra­ge. Det lö­ser al­la pro­blem med ut­rym­me, du be­hö­ver in­te grä­va och du har full koll på di­na od­ling­ar. Här får du al­la tips du be­hö­ver för att kom­ma i gång med en egen pall­kra­geod­ling.

Leva & Bo - - Innehåll Aktuellt Inredning Mat & Dryck - Text & foto NI­NA BERG­STRÖM

SNYGGT, SMART OCH MED BRA RE­SUL­TAT

1 Det är ett ef­fek­tivt sätt att skaf­fa kon­troll över od­ling­ar­na. Du kan lätt sty­ra vatt­ning, göds­ling och ogräs­rens­ning. Du kan star­ta li­te ti­di­ga­re på vå­ren ef­tersom kra­gar­na är upp­höj­da och jor­den blir for­ta­re varm och drä­ne­ring­en är bätt­re.

Det spa­rar plats, du kan od­la tä­ta­re och ut­nytt­ja plat­ser och stäl­len i träd­går­den som an­nars ha­de va­rit svå­ra att od­la på.

Det blir snyggt. Du kan fixa en proff­sig köks­träd­gård – en po­ta­ger – ut­an allt­för stor mö­da. Det är bil­ligt, lätt och ger bra re­sul­tat. Nack­de­lar? Nja, egent­li­gen inga om du in­te ska od­la i stör­re ska­la för he­la vin­ter­för­bruk­ning­en. Då är det bätt­re att gö­ra som proff­sen och od­la på fri­land.

GRÖNT & BLOM­MOR

2 En pall­kra­ge kan va­ra bå­de de­ko­ra­tiv och prak­tisk. Du kan od­la i prin­cip all­ting. Grön­sa­ker, po­ta­tis, lök, blom­mor och kryd­dor.

RAM I FURU EL­LER GRAN

3 Det är en trans­port­lå­da som kom till Eu­ro­pa från USA un­der and­ra världs­kri­get. De an­vän­des med last­pal­lar till trans­por­ter på tåg. Pall­kra­gen är till­ver­kad som en ram i vär­me­be­hand­lad furu el­ler gran och har be­slag av me­tall. När de in­te an­vänds går de att fäl­la ihop. Det går att stap­la på varand­ra. Stan­dard­måt­ten är 120 × 80 × 20 cen­ti­me­ter för en hel­pall. En halv­pall har måt­ten 60 × 80 × 20 cen­ti­me­ter.

NYSKÖRDAT. Ing­et går upp mot den eg­na skör­den. Squash, röd­be­tor, sa­lat. Du kan od­la allt i en pall­kra­ge. FÄRGSTARKT. Tul­pa­ner blir fint i pall­kra­ge. De fles­ta od­la­de ­tul­pa­ner kan be­trak­tas som ettå­ring­ar. De kom­mer in­te igen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.