Ny­fi­ken på. Ar­tis­ten Han­na Hed­lund gil­lar färgklickar

Ar­tis­ten Han­na Hed­lund in­re­der färg­glatt och bju­der gär­na si­na vän­ner på go­da bufférät­ter. I rad­hu­set finns plats för he­la fa­mil­jen. – Jag gil­lar att hu­set är tre vå­ning­ar, det pas­sar när man har barn i oli­ka åld­rar.

Leva & Bo - - Innehåll Aktuellt Inredning Mat & Dryck - Av DA­NI­EL­LE DE­A­SIS­MONT Foto JÖR­GEN HILDEBRANDT

Hur bor du?

– Vi bor i rad­hus se­dan fem år. Egent­li­gen le­ta­de vi ef­ter en lä­gen­het, men mäk­la­ren för­stod på oss att det var rad­hus vi egent­li­gen var ute ef­ter.

Vad är det bäs­ta med ditt hem?

– Lä­get! Det är som att bo i lä­gen­het med en li­ten plätt. Se­dan gil­lar jag att det är tre vå­ning­ar, det pas­sar när man har barn i oli­ka åld­rar. Al­la kan kom­ma un­dan och få sin egen plats.

Hur skul­le du be­skri­va din stil?

– Gans­ka färg­glad skul­le jag sä­ga, jag äls­kar li­la. Det är bå­de ro­fyllt och rö­rigt på sam­ma gång, jag har nog in­te en stil ut­an sna­ra­re fle­ra. Just nu är det nog li­te mer rö­rigt än vad jag skul­le vil­ja ha det egent­li­gen, jag för­sö­ker ren­sa bort så vi kan få fler re­na ytor.

Var kö­per du helst in­red­ning?

– Jag har ing­en di­rekt fa­vo­rit­af­fär, det blir myc­ket från Bloc­ket el­ler lop­pi­sar men jag gil­lar ock­så Bocon­cept och Ikea. Jag re­ser gans­ka myc­ket och då bru­kar jag kö­pa en budd­ha i var­je stad jag be­sö­ker. Det blir som min­nen från oli­ka plat­ser jag har va­rit på. Se­dan må­lar jag om och ta­pet­se­rar gans­ka myc­ket.

Har du nå­got hem­ma­pro­jekt på gång?

– In­te just nu, jag har pre­cis ta­pet­se­rat om i kö­ket. Jag tyc­ker om att gö­ra om möb­ler, att kö­pa en gam­mal by­rå på se­cond hand, sli­pa ner den och må­la om. När jag hand­lar på lop­pis för­sö­ker jag alltid se möj­lig­he­ter­na, vad det kan bli sna­ra­re än vad det re­dan är.

Har du nå­gon fa­vo­rit­mö­bel hem­ma?

– Min köks­sof­fa som jag har köpt på Bloc­ket. Köks­sof­fa är en så trev­lig mö­bel där man kan läg­ga sig ef­ter ma­ten. Den tyc­ker jag myc­ket om.

Vad gör du helst en le­dig lör­dag?

– Då öpp­nar jag dör­ren till träd­går­den, dric­ker kaf­fe he­la da­gen och har öpp­na dör­rar så bar­nen kan springa runt. Jag vill in­te att mitt hem ska va­ra stil­la.

Tyc­ker du om att la­ga mat?

– Ja! Jag har ing­en parad­rätt ut­an är nog bäst på buffé­er, jag tyc­ker om att ska­pa en här­lig hel­het. Att äta brunch är det trev­li­gas­te sät­tet att um­gås på tyc­ker jag. Sco­nes är ett mås­te!

Vil­ken är din fa­vo­rit­pryl i kö­ket?

– Kaf­fe­ma­ski­nen, jag äls­kar mitt kaf­fe! Jag har bå­de en bryg­ga­re och en nes­presso­ma­skin.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.