Lä­sar­hem­met. Mim mi i Mo­ta­la har oli­ka sti­lar i al­la rum

Mim­mi äls­kar bå­de design& lop­pis­pry­lar och har valt att in­re­da rum­men i helt oli­ka sti­lar. Ki­ka in hem­ma hos Mim­mi och Mar­tin i Mo­ta­la.

Leva & Bo - - Innehåll Aktuellt Inredning Mat & Dryck - Be­rät­tat för KATRIN KRANTZ

VI BOR I en un­der­bar tvåa på 83 kvadrat­me­ter. Det är en vinds­vå­ning med loft­gång. Sne­da tak, gam­la trä­de­tal­jer, trä­golv och dör­rar med mäs­sings­hand­tag är det som ut­mär­ker lä­gen­he­ten. Det all­ra bäs­ta med lä­gen­he­ten är ab­so­lut var­dags­rum­met med si­na sne­da tak.

DET SÄMS­TA ÄR nog egent­li­gen det fu­la be­tong­gol­vet på loft­gång­en och de där du­vor­na som gär­na väc­ker oss ti­digt en sön­dag­mor­gon.

Min in­red­nings­stil är väl­digt blan­dad. Jag mix­ar gär­na dy­ra de­sig­ner­mär­ken med 20-kro­nors lop­pis­fynd. Till skill­nad mot många and­ra har jag li­te oli­ka sti­lar för var­je rum då jag äls­kar allt från vi­ta möb­ler med fros­tat glas, som känns väl­digt mo­der­na till in­du­stristi­len ihop med älg­horn. I var­dags­rum­met har jag blan­dat oli­ka sti­lar men i hall, kök och sov­rum har jag hål­lit mig till ett och sam­ma te­ma.

JAG HIT­TAR MYC­KET in­spi­ra­tion i in­red­nings­tid­ning­ar, på lop­pi­sar, ­Instagram-kon­ton, men även där jag minst anar det. Ga­ra­get, sko­gen el­ler till och med hos op­ti­kern. Jag gil­lar att ta så­dant som in­te är me­nat för in­red­ning och gö­ra till in­red­ning. Det kom­man­de pro­jek­tet som står på tur är en av­så­gad träd­stam där man kan se åd­ring­ar­na. Det kom­mer bli mitt nya bal­kong­bord.

Sne­da tak, loft­gång­ar, trä­de­tal­jer och mäs­sings­hand­tag är någ­ra av de­tal­jer­na som ut­mär­ker Mim­mis och Martins lä­gen­het i Mo­ta­la.

VINDSVÅ­NING­EN.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.