Min dröm­träd­gård. Lin­da od­lar ra­bar­ber i Sund­by­berg

En ti­dig mor­gon i maj, när de ef­ter­läng­ta­de blom­mor­na bör­jar dy­ka upp här och där i träd­går­den är det som all­ra vack­rast. Väl­kom­men till konst­nä­ren och träd­gårds­mäs­ta­ren Lin­da Schi­léns egen träd­gård i Sund­by­berg ut­an­för Stock­holm.

Leva & Bo - - Innehåll Aktuellt Inredning Mat & Dryck - Av ELI­SA­BET BROOMÉ Foto CE­CI­LIA NORDSTRAND

DET VAR DEN förs­ta vå­ren i den förs­ta träd­går­den som för­änd­ra­de allt. Lin­da ar­be­ta­de som konst­när med ett hu­vud­mo­tiv: väx­ter. Till­sam­mans med sin man köp­te hon ett li­tet, gam­malt hus med en upp­växt vil­la­träd­gård. När Lin­da klev ut i träd­går­den för­svann ti­den. Det var vå­ren för tio år sen­dan, och egent­li­gen har Lin­da ald­rig gått in från sin träd­gård se­dan dess.

– Jag har alltid må­lat blom­mor och an­led­ning­en är en­kel, de finns så oänd­ligt många sor­ter i oli­ka fär­ger och for­mer. Jag slu­tar ald­rig att fa­sci­ne­ras av hur vack­ra de är i mins­ta de­talj. Tit­ta ba­ra på hur vack­ra orm­bun­kar­na är när de är på väg att slå ut.

Det som från bör­jan var ett fri­tids­in­tres­se har växt till ett rik­tigt yr­ke.

– Konst­när har jag alltid va­rit. Jag är född med en pen­sel i hand. Ef­tersom mam­ma alltid må­la­de hem­ma så gjor­de jag li­ka­dant. Och att ar­be­ta med träd­gård på­min­ner myc­ket om konst, det är en kre­a­tiv kraft och ett ska­pan­de, fast med and­ra ma­te­ri­al.

HU­SET

1 Pa­ret flyt­ta­de in i 20-tals­vil­lan 2005. Då var hu­set 89 kvadrat­me­ter stort. Nu är det om­byggt och till­byggt till 140 kvadrat­me­ter.

TRÄD­GÅR­DEN

2 Lin­da vill ha en lum­mig och vild träd­gård. Ro­sor­na får va­ra fri­väx­an­de och äp­pel­trä­dens kro­nor sto­ra.

RA­BAR­BER

3 Lin­da göds­lar ra­bar­ber­na med gräs­klipp. Färskt gräs­klipp är kvä­ve­rikt, vil­ket gyn­nar till­väx­ten, och ra­bar­ber­plan­tor­na väx­er så det kna­kar och ger rik­lig skörd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.