Skön som­mar­käns­la med ro­sa och grönt

Leva & Bo - - Redaktören -

RO­SA ÄR EN un­der­bar färg att in­re­da med. Äls­kar du ro­man­tisk stil är ro­sa det själv­kla­ra va­let. Till­sam­mans med grönt blir det ex­tra fint. Bli in­spi­re­rad och här­ligt su­gen på att för­änd­ra ditt eget hem när du ki­kar på vec­kans vack­ra in­red­ning på si­dan 16.

Här är den pu­der­ro­sa Ho­wardsof­fan var­dags­rum­mets mitt­punkt. Runt om­kring är det myc­ket blom­mor och grö­na blad. Det är skön som­mar­käns­la med många vack­ra de­tal­jer! Även sov­rum­met och det du­ka­de bor­det har sam­ma som­ri­ga stil. Hit­ta idéer som pas­sar ditt eget hem.

Ra­mar kan an­vän­das till många oli­ka sa­ker. Släpp loss fan­ta­sin och gör en per­son­lig tavelvägg, grif­fel­tav­lor till kö­ket el­ler gör en stor kloc­ka. Vi har smar­ta och kre­a­ti­va idéer på si­dan 32.

Hem­ma hos Lin­nea och Si­mon i Grän­na är det ett un­der­bart hop­kok av lop­pis­fynd och nya sa­ker. Till­sam­mans har de ska­pat ett per­son­lig, färgstarkt och my­sigt dröm­hem i den rö­da vil­lan. Ki­ka in och bli im­po­ne­rad av de­ras in­red­ning.

Dess­utom får du en stor gui­de med spän­nan­de nät­bu­ti­ker som hjäl­per dig att hit­ta som­ma­rens bäs­ta in­red­ning. Här finns allt från snyg­ga ute­möb­ler och pa­ra­soll till kud­dar och tren­di­ga mat­tor, pre­sen­ter och pry­lar till det eg­na hem­met. Hit­ta din egen fa­vo­rit­bu­tik på si­dan 40.

Pre­senttips och här­li­ga re­cept på smar­ri­ga tår­tor kan för­gyl­la mors dag. Ki­ka på si­dan 38 och 60.

Väl­kom­men till LE­VA&BO, ma­ga­si­net för dig som äls­kar det go­da i li­vet!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.