”Byg­get gick otro­ligt bra trots se­na kväl­lar, ti­di­ga mor­nar och helg­jobb”

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

Hem­met har en ljus bas där ne­der­vå­ning­en do­mi­ne­ras av öpp­na ytor och en be­grän­sad färgska­la. Myc­ket går i kon­tras­ter­na svart och vitt. En trap­pa upp, där fa­mil­jens sov­rum och bar­nens kom­bi­ne­ra­de lek- och tv-rum finns, möts man av i stäl­let av mer färg med en my­sig och vilsam at­mo­sfär.

So­fie och Mi­chael har pla­ne­rat allt i de­talj, myc­ket ef­ter si­na eg­na va­nor och den funk­tion som är vik­tig för dem själ­va. Re­sul­ta­tet blev häp­nads­väc­kan­de bra, fram­för allt med tan­ke på den be­grän­sa­de bud­get som pa­ret ha­de till sitt för­fo­gan­de.

Att So­fie har ett kre­a­tivt ar­be­te av­speg­lar sig i he­la hem­met. So­fie är ut­bil­dad flo­rist och ar­be­tar i dag med pro­dukt­ut­veck­ling på Eu­roflo­rist.

KÖ­KET, SOM ÄR So­fi­es fa­vo­rit­plats, är hu­sets nav. De val­de ett gans­ka stramt kök men med många smar­ta de­tal­jer som lätt kan kom­bi­ne­ras med star­ka fär­ger och ud­da de­sign­fö­re­mål. Hell­re li­te kalt än över­be­lam­rat är So­fi­es in­red­nings­fi­lo­so­fi. Men hem­met känns allt an­nat än kalt. Och pre­cis som pa­ret pla­ne­rat känns just kö­ket som en na­tur­lig mö­tes­plats. Kök, mat­rum och var­dags­rum är ett en­da stort rum för mat­lag­ning och sam­va­ro.

Fa­mil­jen sit­ter of­ta och fi­kar i träd­går­den. Här finns gott om kud­dar på den plats­bygg­da bän­ken i ena hör­net av träd­går­den och ett tre­kan­tigt bord som Mi­chael själv har byggt av träplan­kor som blev över från trädäc­ket.

4

STIL­RENT

5

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.