”Trots att jag är flo­rist är jag in­te vän av tids­krä­van­de bloms­ter­ra­bat­ter”

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

So­fie be­rät­tar att träd­går­den är en li­ka vik­tig del av fa­mil­jens hem som själ­va hu­set. Den är väl­pla­ne­rad för bå­de njut­ning och lek. På mor­go­nen in­tas kaf­fet på hu­sets fram­si­da. Mitt på da­gen kan man lu­ta sig till­ba­ka i de ame­ri­kans­ka däck­sto­lar­na för en skön stund i so­len me­dan bar­nen le­ker i lek­stu­gan in­till. Blir man för varm i träd­går­den lig­ger Sib­barps strand för ett dopp i ha­vet ba­ra någ­ra mi­nu­ters gång­väg bort.

UN­DER EF­TER­MID­DA­GEN OCH kväl­len är bäs­ta njut­nings­plat­sen i de plats­bygg­da sof­for­na i hör­net mot det svart­må­la­de sta­ke­tet. Har det va­rit sol un­der da­gen fun­ge­rar det svar­ta plan­ket som ett ele­ment och ger vär­me för ryg­gen långt in på kväl­len. Gi­vet­vis är ock­så det långa mat­bor­det och gril­len pla­ce­ra­de i kvälls­sol i di­rekt an­knyt­ning till hu­sets kök. Det ska va­ra li­ka en­kelt att in­ta mid­da­gen ut­om­hus som in­om­hus.

Den 340 kvadrat­me­ter sto­ra tom­ten be­står till en tred­je­del av trädäck och två tred­je­de­lar väl­klippt ­gräs­mat­ta. En­da un­dan­ta­gen är någ­ra få plan­te­ring­ar med lätt­sköt­ta pe­ren­ner som la­ven­del och gräs i oli­ka for­mer och ett an­tal spal­jé­er med kläng­ro­sor och ­kle­ma­tis. Där­e­mot står det grup­pe­ring­ar av kru­kor med fro­di­ga blom­mor till­sam­mans med till­ta­lan­de träd­gårds­pynt li­te över­allt.

– Trots att jag är flo­rist är jag in­te vän av tids­krä­van­de bloms­ter­ra­bat­ter. I al­la fall in­te så länge jag har små barn, sä­ger So­fie.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.