”Pry­lar­na i Eb­bes rum skul­le i många fall li­ka gär­na kun­na fin­nas i nå­got av vux­en­rum­men”

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

sy­nas att det bor barn i hu­set. För han bor ju fak­tiskt in­te ba­ra i sitt rum. Han bor ju i he­la hu­set pre­cis som vi vux­na.

FA­MIL­JEN TILL­BRING­AR MEST tid i det ny­re­no­ve­ra­de kö­ket. Ef­ter att de öpp­nat upp och byggt om har kö­ket bli­vit den själv­kla­ra mö­tes­plat­sen i fa­mil­jen Rolfs­sons hus. Att kö­ket blev grönt, be­rät­tar Lin­néa, var ett li­tet in­fall pre­cis in­nan pa­ret be­ställ­de det.

– Det var mest Si­mon som tyck­te att det in­te kun­de va­ra vitt. Ef­tersom vi skul­le ha vi­ta väg­gar, vitt ka­kel och ett ljust golv tyck­te vi helt en­kelt att det skul­le bli för myc­ket av sam­ma färg.

– Kö­ket är det vi är mest nöj­da med i he­la hu­set. Vi gil­lar stor­le­ken, att vi kun­de gö­ra det så luf­tigt och rym­ligt. Ti­di­ga­re har vi in­te an­vänt kö­ket till så myc­ket an­nat än att just äta och la­ga mat, men nu sit­ter vi of­ta vid mat­bor­det och pyss­lar el­ler gre­jar med an­nat, sä­ger Lin­néa.

Eb­bes rum är färg­glatt. Den ro­sa ry­a­kud­den har Lin­néa vir­kat.

OM­MÅ­LAD

Sof­fan stod ti­di­ga­re på ett post­kon­tor och var brun. Lin­néa har spre­jat den med svart lä­der­färg.

8

10

9

SOV­RUM

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.