Hur ska jag lyc­kas med ma­räng­en?

Jag ska gö­ra pav­lo­va och tyc­ker att re­cep­ten på ma­räng va­ri­e­rar och jag har ald­rig lyc­kats rik­tigt. Hjälp!

Leva & Bo - - Fråga Oss - FOTO ANN-CHAR­LOT­TE FÄGERLIND HAN­NA

Svar: Grädd­nings­tid och tem­pe­ra­tur för ma­räng­bott­nar är ing­en ex­akt ve­ten­skap, det be­ror bland an­nat på att många ug­nar in­te hål­ler tem­pe­ra­tu­ren ex­akt. Sen finns det två ”sko­lor” – gräd­da i av­sval­nan­de ugn el­ler i jämn tem­pe­ra­tur. Här upp­står näs­ta ”pro­blem” – mo­der­na ug­nar har of­ta en funk­tion som gör att de sval­nar snab­ba­re än äld­re ug­nar. Det van­li­gas­te är dock att man vär­mer upp ug­nen re­jält (175–225 gra­der), sät­ter in ma­räng­en, sän­ker vär­men (100–125 gra­der) och gräd­dar klart. Men man kan även gräd­da vid en jämn tem­pe­ra­tur (125–150 gra­der) och sen lå­ta ma­räng­en stå kvar i den av­stäng­da ug­nen och tor­ka med öp­pen luc­ka. Förs­ta gång­en man gräd­dar en ”ny” ka­ka bör man alltid hål­la li­te ex­tra koll på ug­nen, för att an­pas­sa grädd­nings­tid till den eg­na ug­nen och und­vi­ka bränd ka­ka. Tänk ock­så på att om du an­vän­der varm­luft ska du sän­ka den an­giv­na tem­pe­ra­tu­ren med 25 gra­der. Håll gär­na koll i ug­nen!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.