So­fi­es och ­Mi­chaels ny­bygg­da vil­la i Lim­hamn

So­fie och Mi­chaels dröm var att byg­ga ett hus från grun­den. Vitt, svart och om­gi­vet av gräs och med sik­te på störs­ta möj­li­ga öp­pen­het och ljus. Det var må­let när de köp­te sin tomt i Lim­hamn i söd­ra Mal­mö.

Leva & Bo - - Innehåll - Text CE­CI­LIA GRENDER Foto CA­RO­LI­NE TENGEN

FA­MIL­JEN BOD­DE TI­DI­GA­RE i ett vil­la­kvar­ter sö­der om Mal­mö, men hu­set som de re­no­ve­rat någ­ra år ti­di­ga­re kän­des re­dan för li­tet. De ha­de bå­da en dröm om att få byg­ga eget från grun­den.

När tom­ten nä­ra Sib­barps strand i Lim­hamn dök upp slog de till di­rekt. Tom­ten var in­te stor, men den låg rätt och de fick bygg­lov.

– Vi ha­de en gans­ka klar upp­fatt­ning om hur vi vil­le ha hu­set och Gö­te­ne­hus som le­ve­re­ra­de stom­men till hu­set hjälp­te oss att rita det, sä­ger So­fie.

Ef­tersom Mi­chael själv är hant­ver­ka­re val­de de att ba­ra kö­pa ”ut­si­dan” av hu­set. Res­ten bygg­de Mi­chael själv med hjälp av ett an­tal vän­ner som lik­som ho­nom ar­be­tar in­om bygg­bran­schen.

– Byg­get gick otro­ligt bra trots se­na kväl­lar, ti­di­ga morg­nar och helg­jobb, sär­skilt för Mi­chael. Vi har bå­da lärt oss myc­ket om att byg­ga själ­va och någ­ra mis­sar har vi så klart gjort men det har vi med oss till näs­ta hus som vi byg­ger nu, sä­ger So­fie.

ATT FÅ IN myc­ket ljus blev fo­kus och att ska­pa rätt be­lys­ning på rätt stäl­le är en hjär­te­sak för Mi­chael som är elekt­ri­ker. Al­la spot­tar i ta­ket är stra­te­giskt pla­ce­ra­de ef­ter hur mö­b­ler­na står. Här var sam­ar­be­tet mel­lan So­fie och Mi­chael a och o. So­fie var tvung­en att pla­ne­ra var varen­da pryl skul­le pla­ce­ras re­dan in­nan hu­set var byggt. Bå­da är in­red­nings­in­tres­se­ra­de men det är So­fie som går ner på de­talj­ni­vå och Mi­chael som står för grov­job­bet.

1

2

3

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.