Dig­gi­loo-ak­tu­el­la Li­sa Sta­dell äls­kar sin träd­gård

Mu­si­kalar­tis­ten Li­sa Sta­dell byg­ger just nu en al­tan att nju­ta av i som­mar. – Ef­tersom jag är en sol­dy­ka­re sit­ter jag alltid i so­len så fort jag är le­dig, sä­ger hon.

Leva & Bo - - Innehåll - Av DA­NI­EL­LE DE­A­SIS­MONT Foto OLLE SPORRONG

Hur bor du?

– Jag bor i hus se­dan nio år. Jag har fak­tiskt ald­rig bott i hus ti­di­ga­re och kän­de ing­en läng­tan ef­ter det hel­ler, men min man var helt in­ställd på att vi skul­le kö­pa hus. I bör­jan gil­la­de jag det in­te alls, det var otro­ligt myc­ket att re­no­ve­ra!

Vad är det bäs­ta med ditt hem?

– Nu är det nog just att jag bor i ett hus och har en träd­gård. Ef­ter förs­ta som­ma­ren bör­ja­de jag verk­li­gen upp­skat­ta det här med att ha en egen träd­gård. Nu äls­kar jag det! Jag hål­ler på att byg­ga upp ett od­lings­in­tres­se, nu har vi köpt pall­kra­gar att od­la i vil­ket är my­sigt.

Hur skul­le du be­skri­va din stil?

– Den är nog gans­ka en­kel med myc­ket ori­en­ta­lis­ka in­flu­en­ser. Jag gil­lar mörkt trä och my­si­ga lam­por. Se­dan vill jag ha myc­ket färg, gär­na rö­da och li­la ny­an­ser.

Var kö­per du helst in­red­ning?

– Om jag får väl­ja helt fritt skul­le jag sä­ga Dis in­red­ning men det blir vid spe­ci­el­la till­fäl­len. An­nars gil­lar jag Bo­lia.com och Mio men jag är in­te så krä­sen. Ska jag väl­ja nå­got att läg­ga mer peng­ar på så är det lam­por.

Vil­ket är ditt se­nas­te köp till hem­met?

– Ett fat i ce­ment som jag har frukt i. Jag har ock­så nya köks­sto­lar som är ge­nom­skin­li­ga i rök­grå plast med me­tall­ben. De är mi­na fa­vo­rit­möb­ler just nu!

Vad in­spi­re­rar dig?

– Jag blir in­spi­re­rad av att lä­sa om in­red­ning, jag kö­per of­ta tid­ning­ar. Men jag blir även in­spi­re­rad när jag är hem­ma hos and­ra och ser hur de har in­rett.

Har du nå­got hem­ma­pro­jekt på gång?

– Vi byg­ger en al­tan och ska kö­pa en jacuz­zi att ha ut­om­hus. Det ska bli skönt att kry­pa ner där när det är klart. Ef­tersom jag är en sol­dy­ka­re sit­ter jag alltid i so­len så fort jag är le­dig.

Har du nå­gon fa­vo­rit­pryl?

– En vas som jag köp­te i Azer­bajdz­jan när jag var med i Eu­ro­vi­son. Jag kän­de att jag vil­le kö­pa med mig nå­got där­i­från som min­ne och var­je gång jag ser den blir jag glad. Jag tyc­ker att in­red­ning ska va­ra per­son­lig och gil­lar att ha fi­na sa­ker som jag har ärvt av min mor­far el­ler pry­lar från oli­ka re­sor. Har du nå­gon lyx som du un­nar dig till hem­met?

– Kud­dar och vär­me­ljus­hål­la­re, det kö­per jag fak­tiskt gans­ka of­ta.

LI­SAS TIPS FÖR HEM­MET

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.