Eme­lie i Borås mix­ar vitt, svart och trä­de­tal­jer

Eme­lie äls­kar in­red­nings­pro­jekt och har alltid nå­got på gång hem­ma i lä­gen­he­ten i Borås. På drygt två må­na­der har hon re­dan fått över fy­ra­tu­sen föl­ja­re till sitt in­stagram­kon­to.

Leva & Bo - - Innehåll - Be­rät­tat för KATRIN KRANTZ

JAG OCH MIN sam­bo Os­kar bor i en 52 kvadrat­me­ter stor tvåa, en hy­reslä­gen­het i cen­tra­la Borås. Vår lä­gen­het har ett to­tal­re­no­ve­rat kök, men char­men är kvar.

Jag är stu­dent och min sam­bo job­bar, så att fin­na en fin in­red­ning till bra pri­ser är nå­got som lig­ger mig varmt om hjär­tat.

Det bäs­ta med lä­gen­he­ten är att den har sin ori­gi­nal­par­kett kvar, högt i tak och en fin upp­höj­ning i kö­ket från res­ten av lä­gen­he­ten på cir­ka tio cen­ti­me­ter. Jag får in­te hel­ler glöm­ma vårt otro­ligt vack­ra bur­språks­föns­ter! Det får lä­gen­he­ten att se ori­gi­nell ut.

Det säms­ta med lä­gen­he­ten är att bad­rum­met är väl­digt li­tet. Så här kan jag be­skri­va det: Man kan sit­ta på to­a­let­ten och tvät­ta hän­der­na sam­ti­digt (ha­ha…).

Min dröm är att i fram­ti­den på hel­tid kun­na få ar­be­ta med in­red­ning, då jag äls­kar att in­spi­re­ra and­ra via mitt in­stagram­kon­to som är fullt med lop­pis­fynd, lä­gen­hets­bil­der och ”diy’s” (Do it yourself ).

Min stil är ru­stikt på ett klas­siskt och mo­dernt vis. Det jag har i tan­ke­ba­nor­na just nu är att in­re­da vår bal­kong med lop­pis­fynd. Jag vill ha en ut­lands­käns­la med in­spi­ra­tion från en varm ju­li­dag med myc­ket be­tong och ljussling­or .

Ut­ma­ning­en och ’’kic­ken’’ med in­red­ning är att gö­ra fynd och själv gö­ra om dem så att de är i klass med till ex­em­pel Skul­tuna, Tom Dix­on och lik­nan­de de­sig­ners. Jag äls­kar trä, vitt, svart och grått.

FY­RA­TU­SEN FÖL­JA­RE. Eme­li­es ru­sti­ka men mo­der­na in­red­nings­stil med gans­ka små eko­no­mis­ka me­del har bli­vit po­pu­lär på instagram.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.